หมึกและกระดาษ

Ink & Paper

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ ที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิต การวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางการผลิตสิ่งพิมพ์
1. รู้ประเภทและสมบัติของวัสดุใช้พิมพ์ ประเภทหมึกและกระดาษ
2. เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของหมึกและกระดาษที่ใช้พิมพ์
3. สามารถวิเคราะห์และแก้ไชปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของหมึกและกระดาษ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ ที่นำมาใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ เพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบ ขั้นตอนการผลิตที่เป็นปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางการพิมพ์ เพื่อสามารถำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาทางการผลิตสิ่งพิมพ์
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1          ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2          มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
1.1.3          มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4          เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5          เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6          มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
1.2.1 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.2 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ได้รับความรู้และความเข้าใจด้านวัสดุประเภทหมึกและกระดาษที่ใช้เป็นวัสดุพิมพ์ เข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการในการในการผลิตของวัสดุทั้งสอง ตลอดจนเข้าใจปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากสมบัติของวัสดุประเภทหมึกและกระดาษ อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ และหาทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิกจากหมึกและกระดาษพิมพ์
2.2.1 บรรยาย  อภิปราย  การนำเสนอรายงาน
2.2.2 การพิจารณาจากผลงานที่รับมอบหมาย
2.2.3 สังเกตผลจากการสอบ และงานปฏิบัตที่มอบหมาย
2.3.1   ประเมินจากวิธีการและเทคนิคในการนำเสนอหน้าชั้น และจากการตอบคำถาม
2.3.2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
3.1.1 สามารถคิด และวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
3.1.2 ประมลวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหลักการที่ได้รับ
3.2.1   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลด้านการใช้งานในปัจจุบัน และด้านเทคโนโลยีที่พัฒนา
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.3.1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
4.1.1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
4.1.3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้นค้นคว้าหาข้อมูล
4.2.2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
4.3.1   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่จัดส่ง
4.3.3   สังเกตพฤติกรรมจากการระดมสมอง    
 5.1.1   ทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิต
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล
5.1.3   ทักษะในการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.2.1   บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
5.2.2   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.3   นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
5.3.1   รายงานและรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2   การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการตอบข้อซักถาม
        6.1.1   มีกิจนิสัยในการปฏิบัติที่ดี
        6.1.2   มีทักษะในการร่วมปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
        6.1.3   การเข้าเรียน การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
6.2.1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
6.2.2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม
6.3.1   พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
6.3.2   สังเกตุฤติกรรมและการแสดงออก โดยบันทึกข้อมูลและความเปลี่ยนแปลง
6.3.3   ประเมินจากผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 18 50
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดภาคการศึกษา 10
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม กาารส่งงานตามเวลาที่กำหนด 3, 15 10
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อททางเทคโนโลยี 7, 15 5
6 ทักษะพิสัย ความปะณีตในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 15
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-4. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 5-10. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539
- วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 1-8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
- วัสดุทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
- ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน. รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย, 2548
ไม่มี
ไม่มี
1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
 3 แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ