การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

Advanced Graphic and Packaging Design

1.  รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การออกแบบตราสัญลักษณ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการทางการบรรจุและตำแหน่งผลิตภัณฑ์
3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
4.  รู้และเข้าใจหลักการสร้าง Mood Board และการกำหนด Theme & Style
5.  มีทักษะในการนำทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกมาใช้ในการออกตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
6.  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์และวัสดุให้เหมาะสมกับความต้องการทางการบรรจุและตำแหน่งของผลิตภัณฑ์
7.  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจ และทักษะการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ และนำผลการประเมินการสอนของนักศึกษามาปรับปรุงพัฒนารายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการและแนวคิดการออกแบบเชิงลึก เพื่อการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอโครงงานสร้างสรรค์กราฟิกและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสบการณ์และค้นหาแนวทางเฉพาะของตนเอง
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยันอดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีสำคัญในเนื้อหาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ขั้นสูงได้
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาด้านการสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1. บรรยาย  ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงานโครงงาน Problem – based Learning
2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจัดทำรายงาน
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
1. บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติโครงงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจาก Problem – based Learning
2. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการเขียนแบบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงาน หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
2. การนำเสนอรายงาน และอภิปรายร่วมกัน
1. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1. มีทักษะด้านออกแบบผลงานและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติและงานสามมิติ
2. มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม หรือด้านประโยชน์สอย
1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน Project – based Learning
2. นักศึกษานำเสนอแนวคิดการออกแบบ
1. ประเมินจากผลงานออกแบบ Project – based Learning
2. ประเมินจากแนวคิดการออกแบบ
3. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 MAAAC108 การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 5 %
2 ความรู้ สอบกลางภาคและปลายภาค และโครงงาน (Problem-Based Learning) 9, 17 และตลอดภาคการศึกษา 50 %
3 ทักษะทางปัญญา สอบกลางภาคและปลายภาค การปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน การวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีระบบ และสรุปผล 9, 17 และตลอดภาคการศึกษา 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การอภิปรายและนำเสนองาน การมีส่วนร่วม และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 3-8 และ 10-16 5 %
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การจัดทำรายงานและวิธีการสืบค้นข้อมูล ทักษะในการสื่อสารข้อมูลและบุคลิกภาพ 3 และ 16 5 %
6 ทักษะพิสัย กระบวนการทำงานถูกต้อง โครงงาน (Project-Based Learning) และการนำเสนอโครงงาน 4-8, 10-16 20 %
งามทิพย์  ภู่วโรดม. (2550). การบรรจุอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
ทองเจือ เขียดทอง. (2542). การออกแบบสัญลักษณ์. กรุงเทพฯ : สิปประภา.
พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์. (2542). การออกแบบงานกราฟิก. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิตางศุ์  เจนวินิจฉัยกุล. (2548). การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
สมพงษ์  เฟื่องอารมย์. (2550). บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์
สมศิริ อรุโณทัย. (2549). การออกแบบลวดลาย. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์