เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1

Construction Technology 1

1.  เข้าใจวิธีการก่อสร้างอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้น
2.  เข้าใจคุณสมบัติ  ของวัสดุก่อสร้าง  สำหรับอาคารบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้น
3.  นำคุณสมบัติของวัสดุและการก่อสร้างมาใช้ในการเขียนแบบอาคารได้
4.  มีทักษะในการเขียนแบบอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
5.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในวิธีการก่อสร้าง  คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างของอาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้นสามารถเขียนแบบก่อสร้าง  อาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ องค์ประกอบและรายละเอียดอาคารที่พักอาศัย อาคารไม้และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้วัสดุและวิธีก่อสร้าง
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม      
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

2.ปฏิบัติการเขียนแบบ
3.กำหนดให้นักศึกษาส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.1 การบรรยายประกอบสื่อผสม
2.2.2 การถาม ตอบในชั้นเรียน
2.2.3 กำหนดให้นักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
2.3.1    สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน
2.3.3   ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบ
3.2.2 มีการนำหลักการในการก่อสร้างอาคารไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับบ้านพักอาศัย 1-2 ชั้นมาใช้ในงานเขียนแบบอย่างเหมาะสม
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานเขียนแบบ
3.3.2   สังเกตพฤติกรรมในการทำงาน  และการแก้ปัญหาในการทำงาน
4.1.4   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  
5.1.1    สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
-
-
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BARIA301 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - การประเมินจากการทำงานในชั้นเรียนของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 50%
2 ความรู้ - สอบกลางภาคเรียน - สอบปลายภาคเรียน ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 ทักษะทางปัญญา - การทำรายงานและงานที่กำหนดให้นอกเวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ - มีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ในวิชาชีพช่วยเหลือผู้อื่นและ งานสาธารณะประโยชน์ - การตรงต่อเวลา ตลอดภาคการศึกษา 5% 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - - -
เอกสารประกอบการสอนวิชา Construction Technology 1
 
จรัญพัฒน์ภูวนันท์.อาคารสูง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 
_______________.  การก่อสร้างด้วยเหล็ก.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, 2543.
 
เฉลิม   สุจริต.  วัสดุและการก่อสร้างสถาปัตยกรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
 
ชิง,  ฟรานซิส ดี.เค., ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ  แปลจาก Building  Construction  Illustratedโดย ทัต  สัจจะวที. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
 
มาลินี  ศรีสุวรรณ,ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
 
สิทธิโชค  สุนทรโอภาส, เทคโนโลยีอาคาร.  กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์, 2543.
 
สุภาวดี  รัตนมาศ.  หลังคาในงานสถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ : นุยบุ๊คส์, 2543.
 
Architecture Gallery, Sketch up.  (Online).  Available: http://www.sketchup.com/product
/gallery.php?gid=89#top (Access date: 13 April 2003).
 
Angus,MacDonald, J.  “Long-span Structures,”  Architecture week.  (Online).  Available: http://www.architectureweek.com/2003/0326/building_1-2.html (Access date: 26 March 2003).
 
Arcila,Martha,T.  Bridges.Spain : Atrium International, 2002.
 
Bagenal,Philip.andMeades,Jonathan.  Great Buildings.UK : Salamander Books, 1990.
 
Gossel,Peter.andLeuthauser,Gabriele.  Architure in the Twentieth Century.Germany :BenediktTaschen, 1991.
 
Salvadori,Mario.andHeller,Robert.  Structure in Architecture.  New Jersey : Prentice-Hall,  1963.
เอกสารประกอบการสอนวิชา Construction Technology 1
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่สาขาฯ ได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์