การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง

Advanced Mechanical Vibration

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบไม่เป็นเชิงเส้นอย่างง่าย การพิจารณาเสถียรภาพของระบบการสั่นสะเทือนบังคับของระบบไม่เชิงเส้น หลักของการเปลี่ยนแปลง การสั่นสะเทือนทางยาวของแท่งวัสดุ การสั่นสะเทือนในแนวรัศมีของแท่งกลม การสั่นสะเทือนตามแนวขวางของคาน การสั่นสะเทือนของเมมเบรน การสั่นสะเทือนของแผ่นบาง การควบคุมการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบไม่เป็นเชิงเส้นอย่างง่าย การพิจารณาเสถียรภาพของระบบการสั่นสะเทือนบังคับของระบบไม่เชิงเส้น หลักของการเปลี่ยนแปลง การสั่นสะเทือนทางยาวของแท่งวัสดุ การสั่นสะเทือนในแนวรัศมีของแท่งกลม การสั่นสะเทือนตามแนวขวางของคาน การสั่นสะเทือนของเมมเบรน การสั่นสะเทือนของแผ่นบาง การควบคุมการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา การส่งงานตามเวลา เคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การยกตัวอย่างถึงผลเสียของการไม่มีวินัย การไม่ตรงต่อเวลา การไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การไม่เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม การไม่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และการไม่มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การทุจริตในการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน
มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยายถึงหลักการที่สำคัญในทางทฤษฎีของรายวิชาการสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง ซึ่งจะมีการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพื้นฐาน มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในงานจริงด้วยวิธีที่เหมาะสม
การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรายวิชาการสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง มอบหมายงานในชั้นเรียนที่มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการสั่นสะเทือนเชิงกลได้อย่างมีระบบ รวมถึงการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ และทำให้รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย
ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
มอบหมายงานในชั้นเรียนที่เป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ การใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน ผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1, 5.1.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 25% 25%
กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, เอกสารประกอบการสอนวิชาการสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Singiresu S. Rao, Mechanical Vibration 5th ed, Pearson Education, Inc. 2011. Daniel J. Inman, Engineering Vibration 4th ed, Pearson Education, Inc. 2014. S. Graham Kelly, Fundamentals of Mechanical Vibrations 2nd ed, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2000.
กนต์ธร ชำนิประศาสน์, การสั่นสะเทือนเชิงกล, เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, กรุงเทพฯ. 2545. เดช พุทธเจริญทอง, การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน, ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ. 2549. ธนู ฉุยฉาย, การสั่นสะเทือนเชิงกล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ. 2541.
ตำราหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือนเชิงกล
ประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง ทำการประเมินออนไลน์
การนำเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการประจำคณะ
การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด
ผู้สอนจะประเมินเนื้อหาและวิธีการสอนจากการประเมินของนักศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาในทุก ภาคการศึกษา พร้อมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป