สัมมนาสัตวศาสตร์

Seminar in Animal Science

วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 รู้เกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
1.2 รู้การจัดทำเค้าโครงและการเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
1.3 รู้การจัดเตรียมและนำเสนอสัมมนาในที่ประชุมตลอดจนการอภิปรายซักถาม
เพื่อให้รายวิชามีความสมบูรณ์และทันกับการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การเรียบเรียง และเขียน
เอกสารทางวิชาการ การจัดเตรียมและนาเสนอสัมมนาในที่ประชุมและการอภิปราย
ซักถาม
š 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม
˜1.2 มีจรรยาบรรณ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
7. การสอนแบบบรรยาย
8. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
7. การจัดทำรายงานสัมมนา
š2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ
˜2.2 มีความรอบรู้
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
7. การสอนแบบบรรยาย
8. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
7. การจัดทำรายงานสัมมนา
˜ 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
š 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
7. การสอนแบบบรรยาย
8. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
7. การจัดทำรายงานสัมมนา
˜4.1 ภาวะผู้นา
š4.2 มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
7. การสอนแบบบรรยาย
8. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
7. การจัดทำรายงานสัมมนา
˜5.1 มีทักษะการสื่อสาร
˜5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.การสังเกต
5.การสัมภาษณ์
6.การนำเสนองาน
7. การจัดทำรายงานสัมมนา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2
1 BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3,1.4 5.1, 5.2, 5.3 4.1,4.2,4.3,4.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
2 2.1, 2.2 เค้าโครงหรือโครงร่างสัมมนา การนำเสนองาน/การรายงาน 4,6,10,14 8 40%
3 3.1,3.2, 5.1, 5.2, 5.3 เอกสารการนำเสนองาน/ เอกสารประกอบรายงาน 14 10%
4 2.1, 2.2 รายงานเอกสารฉบับสมบูรณ์ 16 45%
สุนทร วิทยาคุณ. 2554. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาสัตวศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ลำปาง, ลำปาง. 30 น.
2.1 ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์http://kucon.lib.ku.ac.th/kucon/index.html
2.2 ผลงานวิจัยประจำปีกรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/inform/article/research50/page1.htm
2.3 Journal of Animal Science : http://jas.fass.org/
2.4 Journal of Dairy Science : http://journalofdairyscience.org/
2.5 The Journal of Poultry Science : http://jpn-psa.jp/english/
2.6 Poultry Science Journal : http://ps.fass.org/
2.7 ฐานข้อมูลวารสารวิจัยหรือ journal อื่น ๆ
2.8 ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯลฯ
 
ให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาหรือผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
กำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนในรูปแบบ การวิจัยในชั้นเรียน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียนถัดไป