แหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ได้

Renewable Enery Resources

1.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์พลังงาน
1.2 เพื่อศึกษาแหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ได้
1.3 ศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
1.4 ศึกษาพลังงานจากชีวมวล พลังงานคลื่นและพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานน้ำ
1.5 ศึกษาพลังงานความร้อนใต้พิภพ
1.6 ศึกษาความมีอยู่และการกระจายตัวของแหล่งพลังงาน
1.7 ศึกษาวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
1.8 ศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ศึกษาสถานการณ์พลังงาน การสำรวจแหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ได้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล พลังงานคลื่นและพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ความมีอยู่และการกระจายตัวของแหล่งพลังงาน วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 31073425 แหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สถานการณ์พลังงาน การสำรวจแหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ได้ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล สอบกลางภาค 8 40 %
2 พลังงานคลื่นและพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ ความมีอยู่และการกระจายตัวของแหล่งพลังงาน วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ สอบปลายเรียน 16 40 %
3 การส่งรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน รายงาน 15 10 %
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตรวจสอบรายชื่อ และพฤติกรรมการเรียน ทุกสัปดาห์ 10 %
1.1 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม, รวิภา ยงประยูร, 2557, บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 252 หน้า
ไม่มี
1.พลังงานหมุนเวียน, ผศ.อนุตร จำลองกุล, บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2545, 192 หน้า
2.เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ, กัญจนา บุณยเกียรติ และ ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551