โรคและการสุขาภิบาลสัตว์

Animal Diseases and Sanitation

           เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์ รวมทั้งโรคพยาธิที่สำคัญ  สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด  อาการ  วิธีการตรวจ  การรักษา  การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้และประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  โดยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ และการศึกษาในขั้นสูงกว่าต่อไปในอนาคต
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์ รวมทั้งโรคพยาธิที่สำคัญ สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด อาการ  วิธีการตรวจ การรักษา การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ  พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
อาจารย์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้คำปรึกษาทั้งกลุ่มและรายบุคคล คือวันพุธ  เวลา 15.00 ถึง16.00 น. ณ ห้องสมุด (เฉพาะวันพุธที่เมื่อมีนักศึกษาต้องการคำปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนไม่พบนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษา)
                    1.1.1. มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
                    1.1.2. แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
                    1.1.3. มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด และมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
                   1.1.4. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
                    1.1.5. เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้น เรียน ทั้ง ในกลุ่มและนอกกลุ่ม
                   1.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคำถามหรือตอบคำถาม
                   1.2.2. อภิปรายกลุ่ม โดยกำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง  นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
                   1.2.3. กำหนดให้มีวัฒนธรรมที่เป็นขององค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มุ่งเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  มีความซื่อสัตย์โดยไม่กระทำการทุจริตในการสอบ หรือลอกการบ้านผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการสอนในรายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ยกย่องนักศึกษาที่ทำความดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
                   1.3.1. สอบข้อเขียนความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์  รวมทั้งโรคพยาธิ    ที่สำคัญ สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด อาการ  วิธีการตรวจ การรักษา การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ  พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
                   1.3.2. ประเมินผลจากการทำงานเป็นกลุ่ม ความสัมพันธ์ในกลุ่ม การนำเสนองานที่มอบหมาย โดยมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้รวบรวมมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม                   
                   1.3.3. ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งรายงานบทปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดเวลา
                   1.3.4. ประเมินวิธีการปฏิบัติการที่ดีก่อนและหลัง พร้อมทั้งควบคุมระหว่างกระบวนการ  ต่างๆ ในภาคปฏิบัต
                   นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฏีที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์ รวมทั้งโรคพยาธิที่สำคัญ สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด อาการ วิธีการตรวจ การรักษา การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ  พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้กับความรู้ในสาขาวิชาอื่น
                   บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาความรู้ใหม่ บทความ ข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายแบบย่อและการฝึกปฏิบัติร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง และการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
                   2.3.1. สังเกตความสนใจและซักถามระหว่างการบรรยาย และปฏิบัติการต่างๆ
                   2.3.2. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปศุสัตว์ รวมทั้งโรคพยาธิที่สำคัญ สาเหตุ ระยะฟักตัว การระบาด อาการ วิธีการตรวจ การรักษา การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญ  พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
                   2.3.3. ประเมินผลการนำเสนอความรู้ใหม่ หรืองานวิจัยทางโรคสัตว์และการสุขาภิบาล เช่น การตอบข้อซักถามความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจกับวิชาอื่น
                   พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งใน และนอกชั้นเรียน รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ทางทฤษฏี   และการปฏิบัติที่ได้รับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ได้
           3.2.1. ฝึกปฏิบัติด้านโรคและการสุขาภิบาลสัตว์
                   3.2.2. มอบหมายให้ปฏิบัติตามกรณีศึกษาที่กำหนด รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และนำเสนองานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับนำเสนอผลงาน/รายงานทุกครั้งภายในเวลาที่กำหนด
                   3.2.3. อภิปรายกลุ่ม
                   3.2.4. ประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยี ฯลฯ กับกรณีศึกษาต่างๆ
                   3.3.1. ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ  ซึ่งต้องใช้ปฏิภาณและไหวพริบในการแก้ปัญหา
                   3.3.2. สังเกตพฤติกรรมที่จำเป็นต้องวิเคราะห์กรณีศึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ
                   4.1.1. พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม เป็นกลุ่ม และร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
                   4.1.2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  โดยมุ่งเน้นความมีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
                   4.1.3. พัฒนาการเรียนรู้เฉพาะตนอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้กลุ่มที่ได้รับงานมอบหมาย ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
                   4.2.1. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามกรณีศึกษา
                   4.2.2. มอบหมายงานกลุ่ม ทำการบันทึกผลการปฏิบัติตามขั้นตอน  แล้วนำผลมาวิเคราะห์ร่วมกัน และเขียนรายงานบุคคลทั้งกลุ่มต่อไป
                   4.2.3. นำเสนอรายงานโดยมีการหมุนเวียนผู้นำเสนอ ในแต่ละกรณีศึกษา
                   4.3.1. ประเมินจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคลตามกรณีศึกษา
                   4.3.2. ประเมินจากผลการนำเสนองานกลุ่มจากผู้สอน ตนเอง และเพื่อนร่วมชั้น
         5.1.1 พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การคิดคำนวณด้วยตัวเลข
                   5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการอ่าน การพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนองานในชั้นเรียน
                   5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต
                   5.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
                   5.1.5 พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เทคนิค รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                   5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
                   5.2.2 นำเสนอโดยใช้เทคนิค รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
                   มอบหมายให้ปฏิบัติ และค้นคว้าเพิ่มเติม  แล้วนำมาสรุปเป็นรายงาน นำเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมารสนเทศมาใช้
                   5.3.1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อที่ใช้เทคโนโลยี
                   5.3.2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและอธิบายรายละเอียด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 - 3.4 และ 4.1 - 8.4 สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 8 , 17 30% , 40%
2 1.1 - 8.4 การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมายรายบุคคล ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1 – 8.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ธำรงศักดิ์ พลบำรุง. 2531. การเลี้ยงสุกร. ไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพมหานคร. 45 น.
ธำรงศักดิ์ พลบำรุง. 2532. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง. ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพมหานคร.  พิมพ์ครั้งที่ 2. 67 น.