ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

Hydraulics and Pneumatics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ในการออกแบบ ต่อวงจร ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกสืได้ 
 เพื่อให้เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน การเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี 
ศึกษาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ พร้อมทั้งศึกษาวิธีทำงาน วิธีการต่อศึกษาวิธีการต่อวงจรต่างๆ การวิเคราะห์การทำงาน การวิเคราะวงจร การออกแบบวงจร
 
อยู่ที่ความต้องการของผู้เรียน 
1  มีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2 ,มีจรรยาบรรณ ในทางวิชาการและวิชาชีพ 
3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
4 เครารพในสิทธิในคุณค่าและ ศึกศรีความเป็นมนุษย์   
 อบรมสังสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ  การเคารพกฎกติกาของสังคม  การให้เกียรติผู้อื่น 
 สังเกตพฤติกรรม  การปฎิบัตตนเอง 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา
2.2ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เกี่ยวกับวิชา
3สามารถบูรณการความรู้ในวิชา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การสอนแบบบรรยาย   สืบค้นเนื้อหาเพิ่มเติม
งานที่มอบหมาย 
3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
  สอนให้ประยุกต์ ความรู้กับปัญหาโจทย์  โดยการให้คิด  ออกแบบและสร้าง 
ผลงานที่มอบหมาย
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
การสอนใ้ห้ทำงานเป็นกลุ่ม  
พฤติกรรมที่แสดงออก ผลงาน 
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกให้ค้นคว้าหาเพิ้่มเติมจากที่เรียนจากปํยหาโจทย์   และการนำเสนอ
ผลงาน การนำเสนอ
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการ ด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ฝึกให้การบริการงาน เวลา เครื่องมือ  กับโจทย์ปัยหานั้นในเวลาที่กำหนด 
พฤติกรรม งานที่ได้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5 การคิดวิเคราะเชิงตัวเลขและการสื่อสาร ุ6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1  มีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 ,มีจรรยาบรรณ ในทางวิชาการและวิชาชีพ    3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   4 เครารพในสิทธิในคุณค่าและ ศึกศรีความเป็นมนุษย์    2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 2.2ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เกี่ยวกับวิชา 23สามารถบูรณการความรู้ในวิชา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 23สามารถบูรณการความรู้ในวิชา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการ ด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
1 31043206 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1  มีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 ,มีจรรยาบรรณ ในทางวิชาการและวิชาชีพ  3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   4 เครารพในสิทธิในคุณค่าและ ศึกศรีความเป็นมนุษย์    ใช้แบบประเมิน 1-8 10-16 12%
2 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 2.2ติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี เกี่ยวกับวิชา 2 3สามารถบูรณการความรู้ในวิชา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แบบประเมิน 1-8 10-16 12%
3 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ แบบประเมิน 1-8 10-16 12%
4 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม แบบประเมิน 1-8 10-16 12%
5 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบประเมิน 1-8 10-16 12%
6 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการ ด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม แบบประเมิน 1-8 10-16 40%
วิชาไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ 
เอกสารประกอบการสอน วิชาไฮตรอกลิกศ์ และนิวแมติกส์ 
ค้นคว้าจากระบบสาระสนเทศ 
แบบประเมินผู้อน    
แบบประเมินผู้เรียน 
ปรับตามการสอนแต่ละสัปดาห์ อยู่ที่ความเหมาะสม 
ผลคะแนน  ของผู้เรียน   ข้อสังเกตผู้สอน 
นำผลที่ได้ไปปรับ ในแต่ละสัปดาห์และแต่ละภาคเรียน ตามความเหมาะสมของผู้เรียน