การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

Graphic Design for Packaging

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีทักษะในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ในแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาอื่นๆ อย่างเหมาะสม โดยตระหนักถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
เป็นวิชาที่เปิดทำการสอนครั้งแรก
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ หลักการในการประยุกต์ใช้ส่วนประกอบต่างๆ ในการออกแบบกราฟิก เช่น ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพประกอบ บนภาชนะและบรรจุภัณฑ์ ทฤษฎีการสื่อสารและหลักการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมถึงระบบงานพิมพ์เพื่องานบรรจุภัณฑ์
- นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามต้องการ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2.มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพการออกแบบกราิกบรรจุภัณฑ์ 3.มีวินัย และตรงต่อเวลา
บรรยาย อภิปรายกลุ่ม การทำงานกลุ่ม และงานเดี่ยว การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง
1.มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
2.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 3.สามารถบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ กับความรู้สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ) มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน) มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BAACD128 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล