วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

Construction Engineering and Management

ให้ผู้เรียนรู้ และเกิดทักษะในเรื่องระบบบริหารและจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การประเมินและทบทวนโครงการ ระบบเลขรหัสสำหรับการควบคุมงาน การกำหนดเวลาแบบ Matrix Schedule และ Linear Balance Chart การบริหารทรัพยากร ความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ การนำศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่
มีการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลผลิตงานก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์ค่าใช้จ่าย การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง
ศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารและจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การประเมินและทบทวนโครงการ ระบบเลขรหัสสำหรับการควบคุมงาน การกำหนดเวลาแบบ Matrix Schedule และ Linear Balance Chart การบริหารทรัพยากร ความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ การนำศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญและเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้างต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาและวิชาชีพ
มอบหมายงาน อภิปรายกลุ่ม
กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมา
มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารและจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การประเมินและทบทวนโครงการ ระบบเลขรหัสสำหรับการควบคุมงาน การกำหนดเวลาแบบ Matrix Schedule และ Linear Balance Chart การบริหารทรัพยากร ความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสังเกต สอบกลางภาค และสอบปลายภาค การทำแบบฝึกหัด การเข้าห้องเรียน
3.1.1 สามารถนำความรู้หลักการ/ทฤษฎีมาประยุกต์ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา แนวทางในการวิจัยและการปฏิบัติงานของตน และพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 3.1.2 นำข้อมูลที่ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งสมมติฐานเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา เพื่อหา ประเด็นที่จะสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3.2.1 บรรยายหลักวิชา ทฤษฎี ยกตัวอย่าง แก้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อจัดทำหลังเวลาเรียนให้สามารถนำหลักวิชาประยุทธ์ใช้กับโจทย์ปัญหา และมอบหมายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงการก่อสร้าง เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวแนวทางแก้ปัญหา การวางแผน ควบคุม และประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร
3.2.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ซักถาม แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ และจากบทความที่เคยศึกษา
 
3.3.1 ประเมินคะแนนสอบย่อย และสอบปลายภาค 3.3.2 ประเมินรายงาน การเสนอผลงาน และการตอบข้อซักถามจากการซักถามของเพื่อนร่วมชั้น เรียนและอาจารย์ระหว่างการเสนอผลงาน และประเมินโดยกลุ่มนักศึกษ
4.1.1 ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.1.4 ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์
 
4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ เป็นต้น
5.1.4 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2.2 สอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3.1 ประเมินทักษะการคำนวณจากเอกสาร และการสอบต่างๆ ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.5 , 2.1-2.5 , 3.1 -3.5 , 4.1-4.6 5.1-5.5 , 6.1-6.7 ,7.1-7.4 , 8.1 – 8.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 กับ 17 25% 25%
2 2.1-2.5 , 3.1 -3.5 , 4.1-4.6 5.1-5.5 , 6.1-6.3 ,7.1-7.4 , 8.1 – 8.3 4.1,4.4,4.5 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย 4 , 5 , 6 , 16 20% 20%
3 1.1-1.5 , 2.1-2.5 , 3.1 -3.5 , 4.1-4.6 5.1-5.5 , 6.1-6.3 ,7.1-7.4 , 8.1 – 8.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
รศ.วิสูตร จิระดำเกิง , การบริหารงานก่อสร้าง , ภาควิชาวิศวกรรมโยธา , มหาวิทยาลัยรังสิต , พิมพ์ครั้งที่ 5, 2549. รศ.วิสูตร จิระดำเกิง , การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยรังสิต, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2546. รศ.วิสูตร จิระดำเกิง, การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยรังสิต, พิมพ์ครั้งที่ 4 , 2549. รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ , วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ ,ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 3, 2551. รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย , การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง , คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2552. รศ.ประเสริฐ ดำรงชัย , การวางแผนงานก่อสร้าง , คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2552. ดร.วรพจน์ ประชาเสรี,ผศ.สราวุธ จริตงาม, การจัดการและการวางแผนโครงการก่อสร้าง , คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2552.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ