เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development Techniques

     1.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
      2.  เพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ
      3.  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น
      4.  เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้น
  5.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการมีบุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ์
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมเพื่อก้าวสู่อาชีพ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และสอดคล้องกับบริบทบนพื้นฐานของสังคมไทย
            ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง อิทธิพลของมนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการ ปรับตัว บุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว
 -   อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรง ติดต่อผ่านทาง e-mail  เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำ              ทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร-นัดหมายงานต่าง ๆ  โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์               (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1    คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา              พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของบุคลิกภาพ เข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและเข้าใจ       ผู้อื่น โดยมีพื้นฐานและแนวคิดตามหลักพุทธศาสนา ทำให้สามารถปรับตน ปรับใจ ปรับเปลี่ยน       พฤติกรรม บุคลิกภาพ ให้เป็นที่พึงประสงค์ เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้               1.1.1. ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น               1.1.2. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของบุคลิกภาพ  การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสมานฉันท์                     1.1.3. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์               1.1.4. ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต  การมีวินัย เคารพกฎระเบียบกติกาของสังคม                1.1.5. มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
1.2    วิธีการสอน   1.2.1 บรรยายพร้อมซักถาม                1.2.2  อภิปรายกลุ่ม  1.2.3 รายงานกลุ่ม/นำเสนอผลงาน               1.2.4 วิจารณ์ 1.2.5 กรณีศึกษา 1.2.6 ฝึกปฏิบัติ               1.2.7 ใช้สื่อการสอน เช่น power-point, clip, วิดิทัศน์ และอื่น ๆ  
1.3 วิธีการประเมินผล 1.3.1   การเข้าชั้นเรียน 1.3.2   ส่งงานตามที่กำหนด 1.3.3   มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 1.3.4   ประเมินจากการนำเสนอและอภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยโปรแกรมPower point วีดิทัศน์ และอื่น ๆ 1.3.5   ประเมินผลจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน 1.3.6   ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสาร อ้างอิงอย่างน้อย 5 เล่ม
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
          2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
          2.1.2  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
          2.1.3  เพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพ
          2.1.4  เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น
          2.1.5  เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้น
          2.1.6  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการมีบุคลิกภาพที่พัฒนาสมบูรณ์
 
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ โดยมอบหมายให้นักศึกษาต้องติดตามข่าว  สารคดี  เศรษฐกิจพอเพียงตามหัวข้อที่เรียน โดยมุ่งการสอนแบบเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียน (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   กิจกรรมชั้นเรียน
2.3.2   รูปเล่มรายงาน
2.3.3   การนำเสนองานในชั้นเรียน
2.3.4   การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ               3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ            การสอนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง          คิดวิเคราะห์แบบโยนิโสนมสิการ ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี    
3.2 วิธีการสอน      3.2.1 ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงาน และนำเสนอรายงานในรูป Power Point          3.2.2 ให้นักศึกษาดู clip แล้วร่วมวิพากษ์ วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์     3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา     3.2.4  การสะท้อนแนวคิดจากความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์         อันจะนำไปสู่บุคลิกภาพที่ดี    
 
3.3 วิธีการประเมินผล 3.3.1   การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 3.3.2   รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน   3.3.3   สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 4.1.1   มีน้ำใจต่อผู้อื่นในสังคม  ไม่เห็นแก่ตัว 4.1.2   มีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ 4.1.3   แลกเปลี่ยน  รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ต่อเพื่อนร่วมงาน 4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม - พัฒนาทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน   - พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม - พัฒนาทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  ระเบียบวินัยในชีวิตและสังคม   
4.2 วิธีการสอน 4.2.1   จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม 4.2.2   กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ  4.2.3   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ power point ของผู้สอนสรุป            เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม   4.2.4   กรณีศึกษา            - สื่อจาก Clip , วีดีทัศน์, สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ , โฆษณา  และนิทาน  
4.3 วิธีการประเมินผล 4.3.1  ให้นักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ 4.3.2  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ 4.3.3  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4.3.4  การคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา Clip , วีดีทัศน์, สารคดีทางวิทยุ , สารคดีทางโทรทัศน์ ,           โฆษณา  และนิทาน  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 5.1.1   พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูล   5.1.2   พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อ            จาก Internet  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านการเพิ่มพูนความรู้
 
5.2 วิธีการสอน 5.2.1   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจาก Website หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD,                           วีดีทัศน์  และเทปเสียง 5.2.2   การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point และ/หรือ Clip   
5.3 วิธีการประเมินผล 5.3.1   ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม 2ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธฺระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 2.1,2.3 การทดสอบย่อยครั้งที่ 7 5%
2 3.1,3.2 4.1,4.3 การทดสอบย่อยครั้งที่ 2 16 5%
3 1.1 - 2.3 สอบกลางภาค 9 20%
4 3.1 - 5.3 สอบปลายภาค 17 30%
5 2.3 , 4.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา/ค้นคว้า/การนำเสนอแบ่งกลุ่มอภิปราย โดยใช้ Power point ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 3.3, 5.1, 5.3 การบูรณาการการเรียนรู้ การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 20%
7 1.1 - 5.3 3.3 การเข้าชั้นเรียน, จิตพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก   ชลลดา  ทวีคูณ.  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ . 2556  
2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ        กันยา  สุวรรณแสง.  บุคลิกภาพและการปรับตัว.  กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2536.       ฉันทนิช  อัศวนนท์.  การพัฒนาบุคลิกภาพ.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2538.       นิพนธ์  ศศิธร.  หลักการพูดต่อชุมชน.  กรุงเทพฯ :~ ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2545        มิทธ, ไมเคิล.  มารยาทในการสังสรรค์และงานเลี้ยง.  กรุงเทพฯ : สารมวลชน, 2542.    
. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ  จิตวิทยาทั่วไป  เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก 2527. ไพบูลย์ เทวรักษ์  จิตวิทยา กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส ดี เพรส 2537. สุชา จันทร์เอม และสุรางค์ จันทร์เอม  สุขภาพจิต  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา 2521. สุชา จันทร์เอม  จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิชจำกัด 2542.
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้ 1.1    การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2    นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3    นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน       การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้ 2.1   สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายรายกลุ่มใหญ่ 2.2   สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน 2.3   ประเมินจากผลการนำเสนอ 2.4   ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค   
3. การปรับปรุงการสอน หลังจากการประเมินผลในข้อ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนวิชานี้ คือ 3.1   แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัย 3.2   ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ 3.3   ทำวิจัยในและนอกชั้นเรียน 3.4   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนน ของนักศึกษาแต่ละคน และแจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนภายหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้ 4.1   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1   วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องปรับปรุงเนื้อหาทุก 3 ปี
5.2   เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
5.3   จัดดำเนินโครงการในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย และต่อเนื่อง
5.4   จัดทัศนศึกษานอกพื้นที่  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ประสบการณ์จริง
5.5   ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาชุมชนและสังคม