เขียนแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต

Package Drafting for Manufacturing

ฝึกปฏิบัติเกียวกับ การใช้เครืองมือ สัญลักษณ์ โครงสร้าง  การเขียนภาพแสดง รายละเอียด สำหรับการเขียน แบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเพือการผลิต 
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการเขียนแบบบรรจุภัณฑ์ 2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวการเขียนแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 2.3 เพื่อเข้าใจสามารถการเขียนแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครืองมือ สัญลักษณ์ โครงสร้าง  การเขียนภาพแสดง รายละเอียด สําหรับการเขียนแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบบรรจุภัณฑ์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 1.1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม 1.1.3 มีความเสียสละ มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีจิตสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 1.1.6 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การอธิบาย 1.2.2 ตัวอย่างแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามเวลา 1.3.2 การประเมินผลจากการนำเสนองานที่มอบหมายและการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาที่ศึกษา 2.2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานสร้างสรรค์และออกแบบ 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปฏิบัติเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมงานสร้างสรรค์และออกแบบ 2.2.5 สามารถบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2.2.6 สามารถติดตามพัฒนาการทางนวัตกรรมงานสร้างสรรค์และออกแบบอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 6) การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์กับท้องถิ่น 7) การสรุปผล โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2.2.2 การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ  สอนจากผลงานวิจัยของผู้สอน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานเขียนแบบ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหางานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือการฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างสร้างสรรค์ 4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำและ ผู้ร่วมทีมงาน 4.1.3 มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและน ามาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่เหมาะสม มีประโยชน์กับท้องถิ่น การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่องานสร้างสรรค์และออกแบบ 5.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่นำข้อมูลทางสถิติมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการนำเสนอผลงาน 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ งานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นักศึกษา มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ/หรือสื่อการสอน E-Learning การนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 6.1.2 สามารถปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
6.2 วิธีการสอน
การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ตามความสนใจ หรือตามแนวทางเฉพาะตัวของนักศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 44012008 เขียนแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามเวลา และการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง 1-8, 10-16 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 20%
3 ทักษะทางปัญญา ศึกษาค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ศึกษาค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
6 ทักษะพิสัย ศึกษาค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการเขียนภาพออกแบบบรรจุภัณฑ์ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น งานโลหะแผ่นและพับกล่องกระดาษ Drawing by SolidWorks เทคนิคการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ระบบออฟเซต
การเขียนแบบจะต่างกับการเขียนภาพโดยทั่วไปคือ ภาพที่ปรากฏออกมาจากการเขียน แบบนั้นจะเป็นภาพจากการถ่ายทอดความคิดของนักออกแบบ ทั้งด้านลักษณะ ขนาด สัดส่วน ที่ต้องการกำหนดในชิ้นงานภาพที่ได้จากการเขียนแบบจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญ และจ าเป็นในการ สื่อสารความคิดในรูปแบบลักษณะของงานออกแบบสร้างสรรค์หลายประเภท เช่นงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
Descriptive Geometry Technical Drawing Technical Sketching Mechanical Drawing Engineering Design Graphic
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
2.1 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยชั้นเรียน
มีคณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบชิ้นงาน วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น คือ ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์