ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

Fundamental English 2

1.   เพื่อผลิตบุคลากร ซึ่งมีความรู้ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสากล ในการประกอบอาชีพ       สาขาต่าง ๆ และเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป
2.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย        เน้นการเรียนการสอนด้วยการฝึกปฏิบัติ
3.   เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  เหมาะสมกับกาลเทศะ และ       สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
4.   เพื่อให้เกิดสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
5.   เพื่อให้ได้เรียนรู้ความรู้ความคิดที่แฝงอยู่ในศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีของเจ้าของภาษา       สามารถนำไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
1.    รู้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา
2.    เข้าใจกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ

 พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา และการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด
 การอ่านการเขียน พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้กลวิธีการเรียน  ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
2 ชม./สัปดาห์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษามีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น จัดสอบท้ายบทย่อย และ quiz ทุกสัปดาห์ที่จบบท 20%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี