เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก

Plastic Packaging Technology

เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ บทบาท องค์ประกอบ และประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  หลักการ ขั้นตอน การวางแผน โครงสร้างพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและข้อพิจารณาในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของบรรจุภัณฑ์ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์โครงสร้างบรรจุภัณฑ์พลาสติก และลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2.3 เพื่อเข้าใจข้อพิจารณาในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ บทบาท องค์ประกอบ และประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  หลักการ ขั้นตอน การวางแผน โครงสร้างพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและข้อพิจารณาในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
- ชั่วโมงการสอน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  - อาจารย์ประจำรายวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของ  นักศึกษาเป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาผลงานของนักศึกษา  - อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทำงาน ตารางสอน เวลาและการให้  คำปรึกษาผ่านสื่อออนไลน์ คือ e-learning และ/หรือ facebook
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
  1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  1.1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม  1.1.3 มีความเสียสละ มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผู้อื่น  1.1.4 มีจิตสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้  1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร  1.1.6 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การอธิบาย  1.2.2 ตัวอย่างแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามเวลา  1.3.2 การประเมินผลจากการนำเสนองานที่มอบหมายและการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
          มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความหมาย คุณสมบัติ ชนิด ประเภท และความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) คือ 1) การกำหนดปัญหา 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 6) การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์กับท้องถิ่น 7) การสรุปผล  บรรยายอภิปรายการทำงานการนำเสนอรายงานและมอบหมายให้ค้นคว้าหาวัสดุข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
          - สอบกลางภาคสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี            - นำเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุทางด้านบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้บริโภคเป็นไปตามคุณสมบัติ ประเภท ชนิด อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional  Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือการฝึกปฏิบัติการประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก
3.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
  4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างสร้างสรรค์  4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำและ  ผู้ร่วมทีมงาน  4.1.3 มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม  4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
4.2 วิธีการสอน
การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional  Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก
4.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
  5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่องานสร้างสรรค์และออกแบบ  5.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่นำข้อมูลทางสถิติมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  5.1.3 สามารถสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการนำเสนอผลงาน  5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ การนำทักษะการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และออกแบบมา ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษา มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ/หรือสื่อการสอน E-Learning การนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
  การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
  6.1.1 สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะทางงานสร้างสรรค์และออกแบบ  6.1.2 สามารถปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  6.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
6.2 วิธีการสอน
1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก การประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ตามความสนใจ หรือตามแนวทางเฉพาะตัวของนักศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44012003 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามเวลา และการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 40%
3 ทักษะทางปัญญา ศึกษาค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงานการอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ตลอดภาคการศึกษา 20%
การออกแบบบรรจุภัณฑ์, เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์, รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์1, รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์2
ความรู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติก เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตงานรีด งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก งาน Extrusion การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีฉีด เป่า การเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก เป็นต้น
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพลาสติก การเตรียมพลาสติกเพื่อนำเข้าระบวนการผลิตภัณฑ์  สารเติมแต่งและสารเสริม  การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของพลาสติก วิธีพิสูจน์ชนิดของพลาสติกอย่างง่าย พื้นฐานการทดสอบพลาสติกเพื่อการทำงานขึ้นรูปและแปรรูปพลาสติก งานอัดรีดขึ้นรูป  งานฉีดพลาสติก  งานรีดพลาสติกแผ่น งานฉีดโปมเทอร์โมพลาสติก งานขึ้นรูปพลาสติกโดยการอัดและอัดส่ง โฟม การผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวโลหะด้วยผงพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก  การเป่าขึ้นรูปภาชนะกลวง  การขึ้นรูปร้อนฟิลม์และแผ่นพลาสติก  การขึ้นรูปโดยวิธีหมุน
      - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน            - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน            - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา            - ขอเสนอแนะผ่านเวปบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้            - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน            - ผลการสอบ            - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้            - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน            - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ  เรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการ  ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้            - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
          จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้            - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4            - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา  ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ