ภาษาอังกฤษ 2

English 2

1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
2.  เพื่อให้สามารถอ่านและฟัง บทความ เอกสารและวารสาร ตำราและรายงานเกี่ยวกับวิชา
      เฉพาะสาขา
                3. เพื่อให้สามารถเก็บสาระสำคัญ สรุปความ วิเคราะห์ความและรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
                   หรือฟัง
                4. เพื่อให้สามารถเขียนรายงานและรายงานปากเปล่าเกี่ยวกับสาขาวิชา
                5. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาตะวันตกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                6. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
                7. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาตะวันตกที่เรียนเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
                8. เพื่อพัฒนากิจนิสัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
                9. เพื่อเจตคติที่ดีต่อภาษาตะวันตก
1.  เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
2.  เพื่อให้สามารถอ่านและฟัง บทความ เอกสารและวารสาร ตำราและรายงานเกี่ยวกับวิชา
      เฉพาะสาขา
                3. เพื่อให้สามารถเก็บสาระสำคัญ สรุปความ วิเคราะห์ความและรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
                   หรือฟัง
                4. เพื่อให้สามารถเขียนรายงานและรายงานปากเปล่าเกี่ยวกับสาขาวิชา
                5. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาตะวันตกเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                6. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
                7. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาตะวันตกที่เรียนเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
                8. เพื่อพัฒนากิจนิสัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
                9. เพื่อเจตคติที่ดีต่อภาษาตะวันตก
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างพื้นฐานทางภาษา และการใช้ภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในขั้นต้น พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้กลวิธีการเรียน
2 ชม. ต่อ สัปดาห์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล