การบัญชีชั้นกลาง 2

Intermediate Accounting 2

ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการและวิธีการบัญชีทางด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแกประเภทหนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวีน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชขีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ การจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ การเลิกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การจัดทำงบกระแสเงินสด
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการปฏิบัติหลักการและวิธีการบัญชีทางด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการและการเปิดเผลข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ การจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การจัดทำงบกระแสเงินสด
ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการและวิธีการบัญชีทางด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจำแกประเภทหนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวีน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การบัญชขีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ การจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ การเลิกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การจัดทำงบกระแสเงินสด
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

และลำดับความสำคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา โจทย์พิเศษ
2) อภิปลายกลุ่ม
3) กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ทางการบัญชีสำหรับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การจัดทำงบกระแสเงินสด
1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และ การถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) การฝึกหัดแก้ไขโจทย์ปัญหา
1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฏี
2) ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์พิเศษ
พัฒนาความสามารถในการติดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1) การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ปัญหา และการนำเสนอผลงาน
2) อภิปลายกลุ่ม
3) ทำโจทย์พิเศษ
4) การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถาณการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสานเทศ
2) วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทึม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2) มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
3) การนำเสนอรายงาน
1) การประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2) ประเมนิจากรายงนที่นำเสนอพฤติกรรมการทำงานเป็นทึม
3) ปรเมินจากรายงานการศึกาด้วยตนเอง
ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และการนำเสนอในชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเอตณืเน็ต ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) มอบหมายโจทย์พิเศษให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำนายงานโดยเน้นการทำตัวเลข หรือสถิติอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปลายและวิธีการอภิปลาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถาบันและสังคม 1. มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 3. สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์มในสังคม 4. มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี คุณธรรม 1. มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และวิธีการทางบัญชี 3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ ประสบการณ์ 4. สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทาง วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 1. สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 3. สามารถติดตาม ประเมินผล แลบะรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไข ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมงาน 4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่าวต่อเนื่อง 1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
1 11011202 การบัญชีชั้นกลาง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-16 การทดสอบย่อย 2-7 และ 10-16 25%
2 9 สอบกลางภาค 9 25%
3 10-17 สอบปลายภาค 18 25%
4 1-16 การส่งงาน รายงาน และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 1-17 15%
5 1-16 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง 1-17 10%
ผศ.ดร.นุชจรี พิเชฐกุล. การบัญชีชั้นกลาง 2. ปรับปรุง2559.
PWP
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธิ์ ดังนี้ การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน ผลการเรียนของนักศึกษา กรทวนสอบผลประเมินความรู้
หลังจากผลการประเมนิการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ๋ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอนยถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนความพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ ปรัปบรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ