การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1.2 เข้าใจหลักการฝึกซ้อมกีฬาและการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
1.3. สามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และแนวการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการฝึกซ้อมกีฬา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา หลักโภชนาการ โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ         1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาทำงาน (Office Hours) (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (1.1)
2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม(1.3)
1. กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับวินัย และพฤติกรรมในการเรียน
2. สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในคาบเรียน
3. เน้นการมีจิตสำนึก การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกายของนักศึกษา
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
 
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการฝึกซ้อมกีฬา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา หลักโภชนาการ โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม ให้ได้รับความรู้ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (2.1)
บรรยายและฝึกปฏิบัติ มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติทักษะทางกีฬา
1. ทดสอบปฏิบัติทักษะทางกีฬา
2. สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบข้อเขียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร (3.1)
มอบหมายให้นักศึกษาทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ สื่อการสอน e-learning และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบข้อเขียนที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเนื้อหาตามที่เรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามข้อกำหนดในคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม (4.2)
2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.3)
1. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
2. การนำเสนอและอภิปราย
 
1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา
2. ตรวจสอบผลงานที่นำเสนอของนักศึกษา
-
-
-
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (6.1 + 6.2 + 6.3)
1. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1. ทดสอบปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
2 ทดสอบปฏิบัติการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. จรินทร์ ธานีรัตน์. วิชาพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2514.
2. ชาญชัย โพธิ์คลัง. สวัสดิภาพในการเล่นกีฬา.กรุงเทพฯ : โอ.เอส,พริ้นติ้งเฮาส์, 2535
3. น้อม สังข์ทอง. การจัดการแข่งขันกีฬา.สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542. 4. วีระชัย โควสุวรรณ. การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
5. วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร. วิทยาศาสตร์การกีฬา. ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, 2537.
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (Website) เว็บไซต์ www.Google.com
-
1. สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. ใช้แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1. สังเกตจากการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2. ประเมินจากผลการสอบของผู้เรียน
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
1. ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร
2. ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนงานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรม
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่เปิดเรียน หรือ ตามข้อเสนอแนะ
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองกว้างไกล