การออกแบบระบบดิจิทัล

Digital Systems Design

1.  เข้าใจระบบตัวเลขและรหัสต่างๆ
2.  เข้าใจการลดทอนฟังก์ชันลอจิกและวิเคราะห์วงจรดิจิตอลแบบต่างๆ
3.  เข้าใจหน่วยประมวลผลด้านคณิตศาสตร์
4.  ประยุกต์ใช้วงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม
5.  เห็นความสำคัญของระบบงานดิจิตอล
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสวิทชิ่ง  ทฤษฎีสวิทชิ่ง  คณิตศาสตร์บูลีน  ฟังก์ชั่นลอจิก  ลอจิกเกท ตรรกะ วงจรคอมไบเนชั่น วงจรซีเควลเซียล วงจรคณิตศาสตร์และตรรกะ  ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3
1. คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทีWต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ ข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปgดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิaทางซอฟแวร์ และไม่ ละเมิดลิขสิทธิaทางปUญญา มีความซืWอสัตย์ในดูแล จัดการเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนีY ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซืWอสัตย์สุจริต มีวินัย ตรง ต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเปdนผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเปdนทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงU ความคิดเห็นผู้อืWน รวมทัYงเคารพในคุณค่าและศักดิaศรีของความเปdน มนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ วิธีการสอน บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกีWยวกับประเด็นทางจริยธรรมทีWเกีWยวข้อง อภิปรายกลุ่ม กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างทีWเกีWยวข้อง หรือกําหนดบทบาทสมมุติ 1.3 วิธีการประเมินผล 1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีWได้รับมอบหมายตามขอบเขตทีWให้และ ตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารทีWได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีWมอบหมาย  
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน สาธิตการสร้างโปรแกรม จากชุดคําสัWง และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลทีWเกีWยวข้อง โดยนํามาสรุปและ นําเสนอ การศึกษาโดยใช้ปUญหา และเน้นผู้เรียนเปdนสําคัญ  
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ทีต้องพัฒนา พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เครือข่าย  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ตำราเรียนหลัก
- เอกสารประกอบการสอน
   วิชา 32092103  การออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก  (Digital Logic and Circuit Design)
ตำราหรือเอกสารอ่านประกอบ
- Digital Principles and Design  ผู้แต่ง Donad D.Givone
- DIGITAL LOGIC CIRCUIT ANALYSIS &  DESIGN ผู้แต่ง Victor P.Nelson และคณะ
- DIGITAL DESIGN ผู้แต่ง M.Morris Mano
- Introduction to Digital Circuits ผู้แต่ง Theodore F. Bogart
- Introduction to Digital Systems James Palmer, Ph.D. David Perlman
- http://www.eelab.usyd.edu.au/digital_tutorial/toc.html
- http://www.eelab.usyd.edu.au/digital_tutorial/part2/hpage.html
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนํา แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมิน รายวิชา 
ในการเก็บข้อมูลเพื้อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัด กิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่ คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผล งานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผล การเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน พฤติกรรม 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผน การปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื้อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื้อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ