โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data Structure and Algorithm

มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูล เข้าใจรูปแบบ อัลกอรึทึมพื้นฐาน เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูล มีทักษะในการนำความรู้ในโครงสร้างข้อมูลมาทำการพัฒนาอัลกอรึทึม  และสามารถวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างง่าย ๆ และเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงลิสท์ ไบนารีทรี และอัลกอรึทึมพื้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบต่าง ๆ การพัฒนาอัลกอรึทึมและการวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจความสำคัญในการศึกษาพื้นฐานของข้อมูลสามารถวิเคราะห์และพัฒนอัลกอรึทึมในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในองค์กรธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ มีวินัย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบและอัลกอรึทึมในการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในธุรกิจแบบต่าง ๆ กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์อัลกอรึทึมและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน อภิปรายผลงาน
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การนำเสนอและอภิปราย ประเมินผลการวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม
           มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ มีความรู้ในด้านอัลกอรึทึมพื้นฐานใช้กับโครงสร้างข้อมูล และเทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบต่าง ๆ สามารถพัฒนาอัลกอรึทึมอย่างง่าย สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการพัฒนาอัลกอรึทึมที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ
2.1.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
2.1.2 นำเสนอผลงาน  
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างเป็นระบบและถูกต้องสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคนิคของโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรธุรกิจ
บรรยายให้แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัดและการอภิปรายในชิ้นงาน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรในหน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำเทคนิคโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ให้ตรงกับบุคคลที่จะต้องใช้ภายในองค์กร มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมโดยใช้อัลกอริทึมแบบต่างๆ
นำเสนอผลงานของแบบฝึกหัด และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอรึทึมได้อย่างถูกต้อง ประยุกต์โครงสร้างข้อมูลกับการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและปากเปล่า ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและสารสนเทศที่ถูกต้อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงาน โดยกำหนดรูปแบบงานที่ให้นักศึกษาสามารถเพื่อใช้อัลกอรึทึมและโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ นำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
5.3.1 นำเสนอผลงานที่ทำงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
5.3.2 ตรวจรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 12031103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
          ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์, สุมมา  เกษมสวัสดิ์.  เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic. บริษัทโปรวิชั่น จำกัด,   2544.
          รศ.สมพิศ  โกศิลวัฒน์.   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม.  สำนักพิมพ์ ม.รามคำแหง, 2538.
          ดร.สุชาย  ธนวเสถียร,วิชัย  จิวังกูร.  โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2547.
          โอภาส  เอี่ยมสิริวงค์.  โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น,  2549
โปรแกรมภาษาจาวา
-
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2 การวิจัยใน/นอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4