โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data Structure and Algorithm

มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างข้อมูล เข้าใจรูปแบบ อัลกอรึทึมพื้นฐาน เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูล มีทักษะในการนำความรู้ในโครงสร้างข้อมูลมาทำการพัฒนาอัลกอรึทึม  และสามารถวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างง่าย ๆ และเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงลิสท์ ไบนารีทรี และอัลกอรึทึมพื้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบต่าง ๆ การพัฒนาอัลกอรึทึมและการวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจความสำคัญในการศึกษาพื้นฐานของข้อมูลสามารถวิเคราะห์และพัฒนอัลกอรึทึมในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในองค์กรธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ มีวินัย
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบและอัลกอรึทึมในการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในธุรกิจแบบต่าง ๆ กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์อัลกอรึทึมและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน อภิปรายผลงาน
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การนำเสนอและอภิปราย ประเมินผลการวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม
           มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ มีความรู้ในด้านอัลกอรึทึมพื้นฐานใช้กับโครงสร้างข้อมูล และเทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลในหน่วยความจำหลักแบบต่าง ๆ สามารถพัฒนาอัลกอรึทึมอย่างง่าย สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในการพัฒนาอัลกอรึทึมที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ
2.1.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ
2.1.2 นำเสนอผลงาน  
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์อัลกอรึทึมอย่างเป็นระบบและถูกต้องสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคนิคของโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรธุรกิจ
บรรยายให้แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงานจากแบบฝึกหัดและการอภิปรายในชิ้นงาน
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรในหน่วยงานสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำเทคนิคโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ให้ตรงกับบุคคลที่จะต้องใช้ภายในองค์กร มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานโดยฝึกปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมโดยใช้อัลกอริทึมแบบต่างๆ
นำเสนอผลงานของแบบฝึกหัด และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอรึทึมได้อย่างถูกต้อง ประยุกต์โครงสร้างข้อมูลกับการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและปากเปล่า ใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและสารสนเทศที่ถูกต้อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงาน โดยกำหนดรูปแบบงานที่ให้นักศึกษาสามารถเพื่อใช้อัลกอรึทึมและโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ นำเสนอผลงาน จัดส่งผลงาน
5.3.1 นำเสนอผลงานที่ทำงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์
5.3.2 ตรวจรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 1 2 9 3 5 6 1 2 4
1 12031103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.3 , 3.5 , 4.6 แบบฝึกหัดรายหน่วยในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลฯ โครงสร้างข้อมูลแบบ Array, Queue, Stack และ Linked-List 1,4,5,6,7 15%
2 4.6 , 5.1 , 5.2 , 5.4 ผลงานการสร้างสื่อนำเสนอการออกแบบอัลกอริทึมในเรื่อง Array, Queue, Linked-List, Stack, tree 3-7 9-12 10%
3 2.1 , 2.2 , 3.3 , 3.5 สอบกลางภาค และปลายภาค สัปดาห์ที่ 8 และ สัปดาห์ที่ 17 กลางภาค 25% ปลายภาค 25%
4 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.3, 3.5 , 4.6 แบบฝึกหัดรายหน่วยในเรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบทรี กราฟ การเรียงลำดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล 9 , 12 , 13 , 14 , 15 15%
5 2.1 , 3.3 , 3.5 , 4.6 , 5.1 , 5.2 , 5.4 การอภิปรายรูปแบบของอัลกอริทึมด้านต่างๆ และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการนำเสนอแต่ละบุคคลและเป็นกลุ่ม 3 , 5 , 6 , 7 12 , 14 , 15 , 16 10%
          ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์, สุมมา  เกษมสวัสดิ์.  เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic. บริษัทโปรวิชั่น จำกัด,   2544.
          รศ.สมพิศ  โกศิลวัฒน์.   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม.  สำนักพิมพ์ ม.รามคำแหง, 2538.
          ดร.สุชาย  ธนวเสถียร,วิชัย  จิวังกูร.  โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2547.
          โอภาส  เอี่ยมสิริวงค์.  โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์.บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น,  2549
โปรแกรมภาษาจาวา ในการสาธิตการสร้างอัลกอริทึม
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2 การวิจัยใน/นอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4