ปฏิบัติการสำรวจสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม

Surveying Practice for Environmental Engineers

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการสำรวจเบื้องต้น วิธีการทำระดับ, เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมในการวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสำรวจ, เข้าใจการปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด รวมถึงเข้าใจการสำรวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานการสำรวจ,ตะหนักถึงความสำคัญของการสำรวจ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา การเขียนแผนที่ภูมิประเทศและรู้จักการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสำรวจ เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการสำรวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ หรือนำไปประยุกต์กับหลักวิชาอื่นได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล