การสำรวจ 1

Surveying 1

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและทฤษฎีของการสำรวจ การวัระยะทาง การใช้เข็มทิศ เข้าใจถึงงานระดับ สามารถทำระดับภาพตัวตามยาว และภาพตัดตามขวางได้ สามารถเขียนเส้นชั้นความสูงได้ รู้จักกล้องวัดมุม สามารถทำการวัดมุมราบและมุมดิ่งได้ สามารถต่อแนวเส้นตรงได้
เพื่อให้สอดคล้องกับเครื่องมือที่มีอยู่
หลักการและทฤษฎีของการทำสำรวจ การวัดระยะทาง เข็มทิศ งานระดับ การทำระดับภาพตัดตามยาว และภาพตัดตามขวาง เส้นชั้นความสูง กล้องวัดมุม การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง การต่อแนวเส้นตรง
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล