การสำรวจ 1

Surveying 1

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการสำรวจเบื้องต้น การวัดระยะทาง, วิธีการทำระดับ, ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสำรวจ, เข้าใจการปรับแก้ข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล