การจัดการบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์

Packaging for Logistics Management

เพื่อผลิตนักบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆในโซ่อุปทาน
 
เพื่อผลิตนักบริหารระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานในด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม, คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ, การวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในโซ่อุปทาน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในคาบสอน
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์                 (เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

 1.1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 1.1.2  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
 1.1.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

 1.1.4  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
     
1.2.1 เน้นในเรื่องให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานในเวลาที่กำหนด
1.2.2 ใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม
จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.3.1  เช็คชื่อการเข้าเรียน ตรวจสอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2  พฤติกรรมการเข้าร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาของนักศึกษา
1.3.3  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
 2.1.1  สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบระบบบรรจุภัณฑ์
 2.1.2  สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้
 2.1.3  มีความเข้าใจ  และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  เช่นหลักการตลาด  หลักการขนย้าย ป็นต้น
2.2.1  บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์
2.2.2  มอบหมายให้ทำโครงงานเกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
2.2.3  บรรยาย มอบหมายและนำเสนอรายงานศึกษากรณีศึกษาโดยใช้ปัญหาด้านระบบบรรจุภัณฑ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านโลจิสติกส์
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินผลทักษะการประยุกต์ใช้ระบบบรรจุภัณฑ์และการปฏิบัติงานกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์
2.3.3  ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
      
3.1.1  พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาระบบระบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
3.1.2  พัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาระบบบรรจุภัณฑ์ในระบบโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมเช่นหลักการจำลองสถานการณ์ หลักการออกแบบระบบขนส่งและการกระจายสินค้า เป็นต้น
3.1.3  พัฒนาการใฝ่หาความรู้
3.2.1  มีการมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ ระบบบรรจุภัณฑ์ การทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.2.2  จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การนำระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานด้านโลจิสติกส์มาใช้อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
3.2.3  มอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลจากตำรา เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2  วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน
3.3.3  ประเมิลผลจากงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1  พัฒนาให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่มหรือผู้อื่นได้
4.1.2  พัฒนาให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติเป็นกลุ่ม
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมและการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1  พัฒนาทักษะการนำเสนอโครงงาน และรายงาน การสื่อสารความหมายโดยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3  พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติตามหลักการระบบบรรจุภัณฑ์หลักการที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอโครงงานด้วยข้อมูลโดยเน้นหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.1.4  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1  มอบหมายรายงาน โครงงานหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบระบบบรรจุภัณฑ์ และการนำเสนอ
5.2.2  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยตัวเลข และเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3  ประเมินผลจากการทดสอบ และการสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.4  ประเมินจากการนำเสนอบทความและวัดผลจากคำศัพท์
6.1.1 พัฒนามีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน
6.1.2  พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1  ผู้สอนแนะนำวิธีการนำหลักการระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์มาวิเคราะห์ในธุรกิจตัวอย่าง
6.2.2  ควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด
6.3.1  บันทึกผลเวลาการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ และประเมินจากรายงาน
6.3.2  ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18