สัมมนาการบัญชีบริหาร

Seminar in Managerial Accounting

1.1        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
           1.2  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
           1.3  เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร
2.1        เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการบัญชีบริหาร การตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีและการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
           2.2  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อม ปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อฝึกให้รู้จักทักษะในการเสนอข้อมูลทั้งการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
                  - ตระหนักถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีต่อนักบัญชี
               2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
                   - สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
             1) ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียน
             2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา
2) ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบโดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการบัญชีบริหาร การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
                   - แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทการบัญชีบริหาร และการใช้ข้อมุลทางการบัญชี
               2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
                   - มีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
               3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
                   - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1) นำเสนองาน
2) โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา
1) การนำเสนอผลงานที่มอบหมายและคุณภาพงานที่มอบหมาย
2) การทำโจทย์ปัญหา
3) การสอบความรู้และความเข้าใจ
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
                   - สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ และการทำรายงานกลุ่มได้
               2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
                   - สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจสอบบัญชีจากข้อมูลที่สืบค้นได้ โดยการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาของกิจการตามวิธีการตรวจสอบบัญชีตามที่สภาวิชีพสอบบัญชีกำหนดได้อย่างเหมาะสม
               3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
                   - สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ และนำเสนอได้
1) การอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2) การนำเสนอรายงาน
1) ผลงานจากการจัดทำรายงานและนำเสนองานกลุ่ม
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                   - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
               2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี  
                   - สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม (การทำรายงานกลุ่ม) ได้โดยราบรื่น
               3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
                   - สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
                 1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นทางการบัญชีบริหารที่ทันสมัย
                   โดยให้กลุ่มนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
                 2) มอบหมายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีบริหารของธุรกิจ
                   โดยให้กลุ่มจัดทำรูปเล่มงานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอ โดยให้ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
1) ความรอบรู้ในประเด็นการบัญชีบริหารที่นำเสนอ จากการตอบข้อซักถาม
2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
                   - สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยการอธิบายวิธีการ แนวคิด ให้ได้มาซึ่งหลักฐานและการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
               2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
                   - สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้า ทั้งในรูปแบบของการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนโดยวาจาได้อย่างเหมาะสม
               3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
                   - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) Team based learning มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับประเด็นบัญชีบริหารที่ทันสมัย
                2) แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีบริหารในเชิงธุรกิจ
               3) Online Mobile Balance learning นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมผ่านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนเชื่อมต่อกับเครือขายคอมพิวเตอร์
               4) Cooperative Team Learning แบ่งกลุ่มย่อยส่งเสิรมการทำงานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกที่มีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
               5) Collaborative Team Learning  การให้ผู้เรียนร่วมใจกันศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างเต็มความสามารถ  เน้นการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11012499 สัมมนาการบัญชีบริหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การซักถามความรอบรู้ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ทุกสัปดาห์ 90%
2 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน งานวิจัย เกี่ยวกับการบัญชี ต่างๆ
1) สภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th 2) กรมสรรพากร www.rd.go.th 3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th 4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 5) ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 6) กรมศุลกากร www.customs.go.th 7) กรมสรรพาสามิต www.excise.go.th 8) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th 9) กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th
1. International Accounting Standards Board www.iasb.org 3. The International Federation Of Accountants www.ifac.org 4. U.S. Securities Exchange Commission www.sec.gov
วัดความรู้ความเข้าใจจากการซักถามข้อมูลจากเรื่องที่นำมาเสนอ
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาคู่มือการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย และเน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น กระบวนการในการลงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบัญชีบริหารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนรวมงาน 
     สำหรับเนื้อหาที่ได้ทำการปรับปรุงในเล่มคู่มือการทำวิจัยในรายวิชาได้แก่   
 
ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินประเด็นการบัญชีบริหารที่ทันสมัย รวมทั้งโจทย์ปัญหาที่นำมาใช้ในการฝึกกระบวนการบูรณาการระหว่างรายวิชากับธุรกิจ และ การตัดเกรด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน  วิธีการประเมิน  และ เนื้อหารายวิชา