การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

Innovation and Change Management

1.1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการปรับตัวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่อความเสี่ยง
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การบริหารจัดการในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกรณีศึกษา
เทคนิคในการปรับตัวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่อความเสี่ยง หรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิ กรณีศึกษา
1.อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
2.อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้แ ละความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม และตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการจัดทา
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ สามารถนามา ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้นโยบายได้อย่างเหมะสม
2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์(Social Network) 2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาค
2.3.3 การสอบปลายภาค
2.3.4 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง สร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการนวัตกรรม
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้นโยบายได้อย่างเหมาะสม
2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 การสอบกลางภาค
2.3.3 การสอบปลายภาค
2.3.4 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบริหารธุรกิจและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง สร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน
3.2.2 การฝึกนำเสนอในห้องเรียน
3.2.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาโจทย์ปัญหา
3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าช้ันเรียนและเอกสารรายงาน
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้ทำเป็นงานกลุ่ม
4.3.1 การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทำงานร่วมกัน4.3.3 ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบการนำเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1 มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5.2.2 ให้มีการนาเสนอรายงาน
ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนำเสนอ ความถูกต้อง การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน 2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายเรียบร้อยสมกับความเป็นนักบริหาร 2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายเรียบร้อยสมกับความเป็นนักบริหาร 2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจการจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และเลือกใช้นโยบายได้อย่างเหมาะสม 2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) 3.2.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาโจทย์ปัญหา 3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน 3.2.2 การฝึกนำเสนอในห้องเรียน ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้ทำเป็นงานกลุ่ม 5.2.1 มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 5.2.2 ให้มีการนาเสนอรายงาน
1 MBABA122 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1./2.1.2./ 2.1.3. /2.1.4/ 3.1 5.1.1/5.1.2/5.1.3 รายงานและการนำเสนอ หน้าชั้นเรียน - ตลอดทั้งภาคเรียน 50%
2 1.1 /1.1.1/1.1.2/ 1.1.3/1.1.4/4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/4.1.4/ การสังเกตพฤติกรรม และผลการทำแบบฝึก ปฏิบัติระหว่างเรียน - ตลอดทั้งภาคเรียน 30%
3 5.1/ 5.1.1 สอบปลายภาค 7 20%
ปรีดา ยังสุขสถาพร และ พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์.2561. กระบวนการคิดและการสร้างนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: แอร์โรวมีเดีย.
วิญญู กิ่งหิรัญวิวัฒนา. 2557. วิธีคิดผลิตภัณฑ์อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ.กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. อิมะสึ มิกิ.2556.สร้างโมเดลธุรกิจ ง่ายนิดเดียว. กรุงเทพฯ: วีเลิร์น. พฤทธิพร นครชัย และ ชัยพงษ์ พงษ์พานิช.2560.Organization Toolbox สร้างองค์กรในยุค 4.0. โพสต์พับลิชชิง.
website และฐานข้อมุลงานวิจัยด้านนวัตกรรมและการจัดการ