การบัญชีต้นทุน 2

Cost Accounting 2

1.1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการและวิธีการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน เช่น การงบประมาณ ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การควบคุมสินค้าคงคลัง 
        1.2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ระบบต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน การประเมินการปฏิบัติงาน
          1.3 เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า การนำข้อมูลด้านต้นทุนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ของนักศึกษาในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
          2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน เช่น การงบประมาณ การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปรการกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
                ๑) สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนในห้องเรียนได้
               ๒) สามารถทำงานกลุ่มที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
                ๓) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงการเรียนในห้องเรียน การทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม
๑) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา
 ๒) ผู้สอนประเมินผลการนำเสนอผลการนำเสนอผลงานที่ และนักศึกษาทุกคนมีส่วนในการประเมินผลการนำเสนอผลงาน
๑) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชีเกี่ยวกับและวิธีการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน เช่น การงบประมาณ ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ระบบต้นทุนผันแปรการกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน การประเมินการปฏิบัติงาน
               ๒) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์การได้
               ๓) เทคนิคการการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน
                ๔) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และบัญชี รวมทั้งมีความเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
๑) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
               ๒) การฝึกหัดแก้ไขโจทย์ปัญหา
                ๓) การปฏิบัติลงพื้นที่จริง
๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
                ๒) ประเมินผลจากการทำรายงานและนำเสนอ
               ๓) ประเมินผลจากการทำแบบฝึก     
       ๑) สามารถสืบค้นข้อมูลประมวลผลข้อมูลและแนวคิดต่างๆ จากเวปไซด์ อ่านและอธิบายการนำข้อมูลด้านต้นทุนประกอบการตัดสินใจได้
                ๒) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการ แก้ปัญหาของการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
        ๓) สามารถจัดทำรายงานเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
๑) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
               ๒) เปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นคว้า 
                 ๓) มอบหมายแบบฝึกหัด
        ๑) แบบฝึกหัด
               ๒) การสอบกลางภาค
               ๓) การสอบปลายภาค
๑) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
                   ๒) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้
        ๑) ทำงานกลุ่ม โดยกำหนดหัวข้อให้
                   ๒) ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบรายงาน และการนำเสนอ
๑) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
               ๒) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
                   ๓) คุณภาพการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
        สามารถรายงานผลการศึกษาค้นคว้าทั้งการรายงานด้วยวาจาและการเขียนรายงาน ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำสื่อประกอบประกอบการรายงาน
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3
1 11012303 การบัญชีต้นทุน 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 สอบกลางภาค ปลายภาค 9,18 60
2 1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.2 การประเมินจากการร่วมกันทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สัปดาห์ที่มอบหมายงาน 30
3 1.1, 1.2 การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์)
Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)
การประเมินออนไลน์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
นำข้อบกพร่องจากการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา