วัสดุและวิธีใช้

Materials and Usage

เพื่อให้นักศึกษา  ศึกษาประเภท   คุณสมบัติ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งานของวัสดุ  สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามประเภทของการใช้งานของอาคาร การเลือกใช้วัสดุในส่วนต่าง ๆ ตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
ศึกษาประเภท   คุณสมบัติ  และวัตถุประสงค์ของวัสดุ  การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามประเภทของการใช้งานและการสอดคล้องกันของวัสดุในส่วนต่าง ๆ ตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาหน้าชั้นเรียน
 -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าต่อโครงการที่ทำการศึกษา
บรรยายพร้อมการใช้วัสดุเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน วิเคราะห์การใช้วัสดุที่เหมาะสม คำนึงถึง สี ราคา สภาพแวดล้อม บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์  วิธีการเลือกวัสดุตามแนวความคิด ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่กำหนด บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์  การทดลองจัดวัสดุในห้องต่างๆ ตามเนื้อหาการบรรยาย
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีการสอบวัดประเมินผล
 2.1.1  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการของวัสดุ
 2.1.2   ศึกษาวิธีใช้งานความเหมาะสมของการใช้วัสดุแต่ละประเภท
นักศึกษาจัดทำรายงาน  นำเสนอหน้าชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอน  นำเสนอส่วนที่นักศึกษาขาดตกบกพร่อง กำหนดให้นักศึกษาจัดกลุ่มนำเสนอแนวทางการใช้วัสดุ  อธิปรายและซักถาม
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน
2.3.3 วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ และประยุกต์ การคำนวณในลักษณะงานแบบอื่นๆ
บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์วิธีการคำนวณ และเปรียบเทียบ
กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
3.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
3.3.2  วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม 
        กำหนดเวลา
4.1.3 การนำเสนอผลงาน
บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์วัสดุแต่ลพประเภท นักศึกษาฟังบรรยายเรียนรู้และปฏิบัติตาม ผู้สอน กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
4.3.1 ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
4.3.2  ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
4.3.3ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.4  การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การถ่ายทอดแนวความคิดผ่านวัสดุ
ทักษะในการประยุกต์ ใช้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดห้อง
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือค้นคว้าที่เหมาะสม สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.1  ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
5.3.2  ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
5.3.3  ประเมินผลงาน   การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง
5.3.4  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างบูรณาการ  เป็นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะสถาปัตยกรรม รวมทั้งใช้กระบวนการวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และการนำเสนอผลงาน สามารถปฏิบัติการออกแบบวัสดุ ตามแนวคิด การใช้งาน และราคาที่สอดคล้องกับโครงการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 BARIA306 วัสดุและวิธีใช้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม - ความเคารพของนักศึกษาที่มีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และต่ออาจารย์ผู้สอน ตลอดทั้งเทอม 10%
2 ความรู้ - การสอบกลางภาคเรียน - การสอบปลายภาคเรียน 9, 17 50%
3 ทักษะทางปัญญา การเอาใจใส่ต่อการเรียน ตลอดทั้งเทอม 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - การเข้าชั้นเรียนตามเวลาที่กำหนด - ความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน ตลอดทั้งเทอม 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้ระบบและอุปกรณืประกอบอาคารได้อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งเทอม 10%
- วัสดุและการก่อสร้างอาคาร Building Materials and Construction สุภาวดี บุญยฉัตร
- ก่อสร้างอาคาร Building Construction Illustrated FRANCIS D.K.CHIANG & CASSANDRA ADAMS
  เรียบเรียงโดย กิตติพงศ์ พลจันทร์ และ ทัต สัจจะวาที
- ARAHITECYURAL GRAFPIC STANDARD
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือด้านสถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน