อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering Electronics

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบ วงจรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  1.3 เพื่อให้นักศึกษานำหลักการของอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.1 ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้ในวิวัฒนาการเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม  2.2 ในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อต้องการให้นักศึกษามีความรู้และทันเทคโนโลยีในเรื่องของ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อและแบบมอสออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านบอร์ดติดประกาศของสาขาวิชา - อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ จานวน 1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสีย สละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(1) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด (2) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สังคม คุณธรรม และจริยธรรม (3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม (4) ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา (2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขา วิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ (2) มอบหมายให้ทารายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ (2) การทดสอบย่อย (3) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี (2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(1) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง (2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ (3) มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย (4) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
(1) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินและการแก้ปัญหา (2) ประเมินผลจากการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง (3) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัว และทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นา และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(1) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน (2) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ (3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
(4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา (2) ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ (3) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องได้
(1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข (2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น (3) การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย (4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องและให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
(1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ (2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 4
1 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1 –บทที่ 12 สอบกลางภาค สอบก่อนปลายภาค สอบปลายภาค 8 12 16 20% 20% 30%
2 บทที่ 1 –บทที่ 12 ส่งงานการบ้านตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 บทที่ 1 –บทที่ 12 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน ชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 บทที่ 1 –บทที่ 12 การนาเสนอ รายงานการทางานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความการส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Jimmie j. Cathey, Electronic Devices and Circuits, second Edition, Mc Graw Hill 2.Mitchel E. Schultz, Electronic devices, International Edition, Mc Graw Hill 3.U. A. Bakshi, A. P. Godse ,Electronics Engineering, Technical Publications 4. Robert T. Paynter, Introductory Electronic devices and circuits, International Edition ,Prentice Hall McGraw-Hill Book Company, 2006
5. เอกสารประกอบการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม โดย ผศ.ดร.อุเทน คาน่าน
Website ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลงานวิชา วงจรไฟฟ้า
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้ สื่อการสอนในรายวิชา
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน และการใช้ สื่อการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - ปรับปรุงสื่อการสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC ช่วยแสดงผลการจาลอง - ยกตัวอย่างการคานวณที่สอดคล้องกับวงจรที่ใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC ช่วยแสดงผลการจาลอง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอ บการให้ คะแนนจากการสุ่ มต รว จ ผล งานข อ งนักศึกษาโดยอาจารย์ อื่น หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ เกี่ยวกับปัญหา ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ