การนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์

Product Design Presentation

1.รู้เรื่องการนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม   2.เข้าใจองค์กระกอบของการนำเสนองาน ออกแบบอุตสาหกรรม   3.ปฏิบัติงานนำเสนอ งานออกแบบอุตสาหกรรม      4. มีเจตคติที่ดีต่อการนำเสนองาน  ออกแบบอุตสาหกรรม   
-
 ศึกษาและปฏิบัติ  องค์ประกอบและขั้นตอนของการนำเสนองาน    การเตรียมและการนำเสนงานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.นอกเวลาเรียนอาจารย์ได้แจ้งให้ผู้เรียนปรึกษาได้ 3ทางคือ  1.ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.gotoknow.org/blog/users/rmutl_cm_art7yod2/view และ2.ผ่านทางอีเมล์ผู้สอน และ 3.ผ่านทางเครื่องข่ายสังคมออนไลท์ของกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ ใน facebook.
2.ในคณะฯ หลังชั่วโมงเรียนเสร็จสิ้น อาจารย์ให้ตารางสอนให้ผู้เรียนปรึกษาได้ ในชั่วโมงที่ว่างในตามตารางสอนอาจารย์ อย่างอิสระ      โดยไม่ได้กำหนดชั่วโมงต่อสัปดาห์
อบรมต้นชั่วโมงเรียนบางสัปดาห์ เรื่องสถานศึกษา 3ดี (3D)  พัฒนาด้านจิตใจผู้เรียน ตามคำขวัญ   บัณฑิตมีจริยธรรม   ไม่เพลี่ยงพล้ำยาเสพติด   สร้างแนวคิดประชาธิปไตย  ส่วนคุณธรรมจริยธรรมด้านของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร จะเน้น ความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้เรียน  จรรยาบรรณของนักออกแบบ
 จะยกตัวอย่างและสื่อทาง ICTตัวอย่างการกระทำสิ่งที่ดีและเลว สอบถามความรู้สึกผู้เรียน ให้หาเหตุผลแรงจูงใจที่จะกระทำและไม่กระทำ รวมทั้งจรรยาบรรณของนักออกแบบ /ด้านยาเสพติด ยกตัวอย่างกรณีผู้ติดยาเสพติด และผลลัพธ์ พร้อมทั้งเน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น เล่นกีฬา เข้าห้องสมุด  / ด้านประชาธิปไตยอภิปรายเน้นสิทธิ และการเคารพสิทธิผู้อื่นๆ และการใช้สิทธิในการเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษา
ด้านความรู้จากการสะท้อนกลับของ การตอบคำถาม ความรู้ เจตคติ  เหตุผล  และพฤติกรรมที่แสดงออกหลังอบรม
 เน้นเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Study) 1.ส่งหัวข้อความรู้ส่วนที่เป็นไกด์นำผ่านทางอีเมล์ผู้เรียน และสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเรียน2-3วันเพื่อให้ศึกษาก่อนล่วงหน้า 2.อภิปราย ซักถามหัวข้อที่จะเรียน
3.ถ้าผู้เรียนยังตอบหรืออภิปรายไม่หนักแน่นพอ จะใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตเปิดบรรยายประกอบเพิ่มเติม
เน้นเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – Study) 1.ส่งหัวข้อความรู้ส่วนที่เป็นไกด์นำผ่านทางอีเมล์ผู้เรียน และสื่อสังคมออนไลน์ก่อนเรียน2-3วันเพื่อให้ศึกษาก่อนล่วงหน้า 2.อภิปราย ซักถามหัวข้อที่จะเรียน
3.ถ้าผู้เรียนยังตอบหรืออภิปรายไม่หนักแน่นพอ จะใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตเปิดบรรยายประกอบเพิ่มเติม
1.ซักถามรายบุคคล เพื่อพิจารณาจากคำตอบ เหตุผล  2.พิจารณาการเชื่อมโยงสู่งานปฏิบัติจริงด้านนำเสนองานออกแบบ 3. วิธีการนำเสนองานออกแบบ  4.การออกแบบสื่อนำเสนองานออกแบบ 5. การพูดในการนำเสนองานออกแบบ
ความสามารถในการใช้สื่อ  และการพูดนำเสนองานออกแบบเพื่อชักจูงผู้ฟังให้คล้อยตามเข้าใจในงานออกแบบอุตสาหกรรม  และการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าในการพูดนำเสนองาน
การนำตัวอย่างผลงานออกแบบรุ่นพี่ที่นำเสนองานมาให้ผู้เรียน เรียนรู้วิเคราะห์ 1.ด้านข้อมูลการศึกษางานออกแบบ 2.ด้านงานแบบ 2 มิติที่นำเสนอในสื่อต่างๆ 3.ด้านงานหุ่นจำลอง / ผลิตภัณฑ์ทดสอบ 3 มิติ
.ซักถามรายบุคคล 2.ตรวจงานปฏิบัติ ด้านข้อมูล / งานแบบ / งาน3มิติ 3. พิจารณาความสามารถในการพูดนำเสนองาน
คือการวิเคราะห์ผู้ฟัง  การโน้มน้าวผู้ฟังให้เข้าใจงานที่นำเสนอ
1.ยกตัวอย่างความสำคัญของการนำเสนองานออกแบบ  2.อภิปรายเรื่องสื่อในการออกแบบที่ต้องนำเสนอแบบต่างๆ  2.ให้ผู้เรียนทำงานสื่อที่นำเสนองาน  3. ปฏิบัติงานพูดและนำเสนองานออกแบบหน้าชั้นเรียน
1.ดูการการศึกษาวัตถุประสงค์  ที่มาในงานออกแบบ 2.ทดสอบจากการออกแบบสื่อที่ใช้นำเสนอ  2. พิจารณางานปฏิบัติที่ต้องพูดนำเสนอพร้อมแบบ โดยพิจารณาการโน้มน้าวงานออกแบบ ผ่านสื่อที่นำเสนอ  3.พิจารณาทักษะการพูดนำเสนองาน
คือการทบทวนความสัมพันธ์ ของปัจจัย องค์ประกอบในการนำเสนองานออกแบบ  ตลอดจนการบริหารเวลาในการพูดนำเสนองาน   
บรรยาย ทบทวน สาธิตประกอบการนำเสนองานจริง 
  ความสมบรูณ์ขององค์ประกอบในการนำเสนองาน   การรักษาเวลาในการพูดเพื่อนำเสนองาน
    6.1.1.  สามารถออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
    6.1.2.  สารารถสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
    6.1.3.  สามารถออกแบบโดยใช้ทักษะด้านแนวคิดทางการ                    ออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย
มอบงานทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์  แนวความคิด  ขั้นตอนการออกแบบ ตลอดจนถึงการนำเสนองาน รายบุคคล
6.3.1   ผลงานของนักศึกษาในรายสัปดาห์
6.3.2   สอบกลางภาคและปลายภาค 
6.3.3   วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้ ความ ถูกต้องของข้อมูล ภาพประกอบ
6.3.3   สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมถาม - ตอบ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในห้อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 43023059 การนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 1.2 1.3 ทดสอบย่อย อภิปรายให้ความเห็น 2 30 60
ธีระชัย สุขสด. การออกแบบผลิตภณฑ์ อุตสาหกรรม . กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์,2544
http://www.creativethailand.org/th/
http://gotoknow.org/home
http://www.idrmutl.com/forum/
http://sketchology.blogspot.com