ปัญหาพิเศษทางการประมง

Special Problem in Fisheries

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยกระบวนการวิจัย การทำงานที่มีหลักการและเหตุผล และพัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำทั้งด้านการตัดสินใจ การสังเกตและการคิดวิเคราะห์
 2.  เพื่อสามารถค้นหาข้อเท็จจริงสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการประมง และเรียบเรียงเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการในที่ประชุม        
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลในหัวข้อที่น่าสนใจด้านการประมง มาเขียนเป็นโครงการและนำไปปฏิบัติงานทดลองเชิงวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัยในหัวข้อที่กำลังเป็นที่น่าสนใจด้านการประมง และเรียบเรียงเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะที่ประชุม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
วัน พุธ  เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง พักครูสาขาวิชาประมง  โทร 081-9829578
e-mail; supaphon63@hotmail.co.th, Line, Facebook เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.2, 1.3
กำหนดให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม ให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นผู้ตามในแต่ละโอกาส  การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม มีการอ้างอิงเอกสารที่นำมาใช้ในการเขียนรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม      
-  ประเมินจากการส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด
  -  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่
  -  ประเมินผลจากรายงานที่นำเสนอ
2.1, 2.2, 2.3
   เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักทฤษฎี มีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากตัวอย่างในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอรายงานตามลักษณะและเนื้อหาของรายวิชา
- ประเมินจากการนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษ
 - ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
 - ประเมินจากการนำเสนอรายงานในที่ประชุม
3.1, 3.2
1. แนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษาจากโจทย์ตัวอย่างที่แตกต่างกันไปตามลำดับความยากง่ายตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายงานที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองในประเด็นปัญหาจริงด้านการประมง
3. จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมทั้งในด้านสาขาการประมง และนอกสาขา
1. ประเมินจากการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ
2. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในที่ประชุม
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
1. ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม
การประเมินจากการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย    
5.1, 5.2, 5.3
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งจากอินเตอร์เน็ต, หนังสือในห้องสมุด และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
- ทำรายงานโดยเน้นแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เช่น การใช้ Power point ที่เข้าใจ
- ทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานและการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
- รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมและความต่อเนื่องของเนื้อหาที่นำเสนอเข้าใจง่าย   
- อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
- สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ และมีการสอบภาคปฏิบัติ
- ประเมินความสำเร็จของงานตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม
- ประเมินการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 23019499 ปัญหาพิเศษทางการประมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 1.1, 2.1,3.1, 4.1 กระบวนการวิจัย 1-15 15%
3 1.1, 2.1.,3.1, 4.1,5.1 การนำเสนอโครงร่างและปัญหาพิเศษ 7, 16 30%
4 1.1, 4.1.,5.1 รายงานปัญหาพิเศษ 17 45%
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2538. คู่มือวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์. ห้าง     
       หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิย์, กรุงเทพฯ. 71 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง. 2550. คู่มือปัญหาพิเศษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
                       2550). 78 น.       
ริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข. 2537. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
    สำหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย.
สุภัททา ปิณฑะแพทย์. การศึกษาวิชาปัญหาพิเศษ. [สืบค้นใน]
       บทความ/รายงานวิจัย/รายงานผลการทดลองด้านการประมงจากเว็บไซต์ต่างๆ  ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความเป็นปัจจุบัน
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยแบบประเมินผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.1  การสังเกตพฤติกรรม  การตอบสนอง  การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา เฉพาะในรายวิชาที่มีปัญหาให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
คณะมีระบบการทบทวนประสิทธิผลรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผล ของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี