การจัดการธุรกิจออนไลน์

Online Business Management

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกสินค้าและบริการสำหรับการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างสื่อแบบ Social network เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบออนไลน์ได้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกวิธีชำระเงินและขนส่งสินค้าแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ การคัดเลือกสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจออนไลน์ การจัดทำเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ระบบธุรกรรมออนไลน์ การจัดการส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบออนไลน์ การทำธุรกิจร่วกับเว็บไซต์อื่น
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีสามารถทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับชุมชน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูลองค์กร การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารทางการตลาดให้กับชุมชน
บรรยาย และวิเคราะห์กรณีศึกษา คัดเลือกสินค้าและบริการในการจัดจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ มีการจัดทำรายงานผลการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นการออกแบบสื่อโฆษณา ประเมินผลการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ การสร้างแบรนด์ออนไลน์ การจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ วิธีการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์
บรรยาย กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา และแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินธุรกิจและจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อ Social network ตรวจสอบความก้าวหน้าในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูป ประเมินรายงานกรณีศึกษาจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินรายงานผลการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์
สามารถเลือกใช้สินค้าให้เหมาะสมกับการจัดจำหน่ายในรูปแบบธุรกิจออนไลน์ รวมถึงสามารถบริหารจัดการธุรกิจ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ จัดทำแบรนด์ออนไลน์ การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ และเลือกวิธีการชำระเงินและจัดส่งสินค้าแบบออนไลน์ รวมถึงมีจริยธรรมในการดำเนินการธุรกิจ
บรรยาย ให้กรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
นำเสนอชิ้นงาน และ การอภิปรายกลุ่ม
สามารถสื่อสารกับทีม กลุ่มผู้ประกอบการ มีกระบวนการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
บรรยาย และยกตัวอย่างจากสื่อต่าง ๆ
บรรยาย และยกตัวอย่างจากสื่อต่าง ๆ
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บรรยาย พร้อมมอบหมาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ปรับใช้หลักการและทฤษฎีให้เหมาะสมกับงาน
นำเสนอชิ้นงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์ และเพื่อน ตรวจสอบผลสะท้อนกลับผลงาน หลังจากการเผยแพร่ผ่านสื่อ Social Network
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.6, 3.1 สอบกลางภาค 8 30%
2 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 2.5 , 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ความคืบหน้าการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน Social network ความคืบหน้าการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน เว็บไซต์สำเร็จรูป 11 5%
3 1.5, 2.8, 3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1 รายงานจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 15 10%
4 2.1, 2.6, 3.1 สอบปลายภาค 17 30%
5 1.2, 1.5 การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความตรงแต่เวลา การแต่งการ ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2,3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 รายงานการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 15-16 15%
เอกสารแประกอบการสอน วิชา การจัดการธุรกิจออนไลน์
- ภิเษก  ชัยนิรันดร์. บันทึกความสำเร็จธุรกิจดอทคอม. พงษ์วรินการพิมพ์:สมุทรปราการ, 2551.
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4