การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

Design of Food Machinery

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยาย
1 ENGFI203 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล