ฝึกงานทางวิชาชีพภูมิทัศน์

Job Internship in Landscape

หลักสูตรนี้จะสามารถใช้เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาสาขาภูมิทัศน์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพด้านภูมิทัศน์ ในระดับสากลสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายการรับประกันคุณภาพ และจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีแนวคิดตามกฎเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1. เพื่อเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภูมิทัศน์
2. เพื่อนำการประเมินสมรรถนะในวิชาชีพภูมิทัศน์ จากตัวเอง คณาจารย์ และสถาประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานไปใช้ใน                 การพัฒนา
3. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และการปฏิบัติงานอาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเติมเต็มในการเตรียมความพร้อมสู่งานวิชาชีพ               ภูมิทัศน์
4. เพื่อปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภูมิทัศน์
5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพภูมิทัศน์
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้และการปฏิบัติงานอาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในวิชาชีพภูมิทัศน์ โดยเติมเต็มเพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยการประเมินจาก ตัวนักศึกษาเอง คณาจารย์ และสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน และให้นักศึกษาศึกษาและปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดวิชาชีพ เช่น ด้านวางผังออกแบบ ด้านการสร้างและดูแลภูมิทัศน์ ด้านธุรกิจภูมิทัศน์ และจัดทำในรูปแบบบันทึกงานหรือรายงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
40 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
นิเทศน์นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์