หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

Fundamental of Electrical Engineering

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้น ความสัมพันธ์ของการแปรรูปพลังงานกล และ ไฟฟ้า  
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานหม้อแปลงหนึ่งเฟส และสามเฟส  
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจโครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงชนิดหมุน  
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแส ตรงที่ทํางานเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์       
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น      
1.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจหลักการของระบบไฟฟ้ากําลังสามเฟส วิธีการส่ง จ่ายกําลังไฟฟ้า        
1.7 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเข้าใจ พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ เบื้องตน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากําลังสามเฟส วิธีการส่ง จ่ายกําลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ่า พื้นฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ ไฟฟ้าและการ ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากําลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือ วัดไฟฟ้า พื้นฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.1 แนะนาในห้องเรียน
1.2 อธิบายความหมายข้อดี ข้อเสีย
1.3 แนะนาและยกตัวอย่าง อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน
1.4 แนะนาและอธิบายในชั้นเรียน มีสัมมาคารวะให้ความเคารพแก่ ครู อาจารย์ พ่อ แม่ ผู้อาวุโสที่เป็นเครือญาติ และรุ่นพี่
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
1.3 เช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน ตรวจงานที่มอบหมายให้นักศึกษา เน้นให้ส่งตรงตามเวลา
1.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
2.1 มีความรู้ความเข้าในด้านทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้
2.1 สอนและอธิบายตามรายละเอียดในคำอธิบายรายวิชา
- ใช้สื่อการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดี เช่น ใช้รูปภาพ  ชุดทดลอง เป็นต้น
- เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับผู้สอนโดยมีการตั้งคาถาม หรือตอบคาถามนักศึกษา
2.1 ตรวจแบบฝึกหัดของนักศึกษา
2.2 สอบข้อเขียนกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
3.1 มอบหมายโครงงานให้นักศึกษาทำ
3.1 ตรวจสอบโครงงานของนักศึกษา
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นา และผู้ตามอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทางานเป็นกลุ่มได้
4.1 แนะนาในห้องเรียน
4.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลกาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.1 สังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา
4.2 ตรวจสอบงานที่ทาและสังเกตพฤติกรรมการทางานของนักศึกษา
5.1 ทักษะการคิดคำนวณเชิงตัวเลข
5.2 ทักษะในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1 มอบหมายให้นักศึกษาคิดคำนวณเชิงตัวเลขโดยใช้เครื่องคำนวณตัวเลขที่สอดคล้องกับยุคสมัย
5.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1 ตรวจสอบงานคิดคำนวณเชิงตัวเลขที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ
5.2 ตรวจสอบงานที่ได้ให้นักศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
6.1 ทักษะการตรงต่อเวลา
6.2 ทักษะการรับผิดชอบงาน
6.1 เช็คชื่อนักศึกษาก่อนเรียน
6.2 มอบหมายการบ้านให้นักศึกษา
6.1 ตรวจสอบสถิติการเข้าห้องเรียนตรงเวลา
6.2 ตรวจสอบสถิติการส่งงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 4.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1 ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทที่ 1-บทที่ 8 ใบงานการทดลอง 1-8 40
2 บทที่ 1-บทที่ 8 สอบกลางภาค 9 20
3 บทที่ 9-บทที่ 12 ใบงานการทดลอง 10-15 20
4 บทที่ 9-บทที่ 12 สอบปลายภาค 17 20
1.1) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย”การอนุรักษ์พลังงานในระบบ ไฟฟ้า” พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2560 ศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
1.2) Nilsson, J.W., Riedel, S.A., Electric Circuits Tenth Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA, 2018 
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ