การภาษีอากร 1

Taxation 1

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรและการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปี 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 1.3 เพื่อให้นักศึกษาทำการค้นคว้า การคำนวณภาษี และการแสดงรายการทางภาษีของกิจการรวมทั้งให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แก้ไข
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฏากร และคำนวณภาษีเงินได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฏากร 2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  แก้ไข
 
ศึกษาหลักการ วิธีการ และความจำเป็นที่รัฐต้องเสียภาษี แหล่งรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างของรายรับอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากการภาษีอากร นโยบายและส่วนประกอบภาษีอากร ปัญหาภาษีอากรที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หลักและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเฉพาะอย่างอื่นๆ ซึ่งรัฐอาจกำหนดขึ้นตามความจำเป็นและสภาวะเศรษฐกิจ  แก้ไข
 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  แก้ไข
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 3) ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดี ที่มีต่อหน้าที่ในการชำระภาษีสรรพากร 4) สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้  แก้ไข
1.2 วิธีการสอน 1) สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และยกตัวอย่างผลเสียหายของการปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีที่ส่งผลต่อการเสียภาษีสรรพากร เช่น ใบกำกับภาษีปลอม และให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีเพื่อเสียภาษีอย่างไม่ถูกต้อง และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียนสัปดาห์ที่2 ของภาคเรียน โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนการเรียนเนื้อหารายวิชา 2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  แก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3 วิธีการประเมินผล 1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา 2) ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ การตรวจสมุดบัญชี และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี  แก้ไข
 
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน 2) โจทย์ปัญหา 3) รายงานกลุ่ม 4) มอบหมายงานให้นักศึกษาติดตามประกาศกรมสรรพากรและวิเคราะห์ผลกระทบที่มี 
2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3 วิธีการประเมินผล 1) การตอบคำถามในชั้นเรียน 2) การทำโจทย์ปัญหาการรายงาน (งานกลุ่ม) 3) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 4) คุณภาพของงานที่มอบหมาย  แก้ไข
 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา สามารถประยุกต์นำหลักการภาษีอากร ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคำนวณภาษีได้  แก้ไข
 
3.2 วิธีการสอน 
3.2 วิธีการสอน บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย 
3.2 วิธีการสอน 
3.2 วิธีการสอน บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
4.2 วิธีการสอน มอบหมายงานกลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน สื่อประกอบการรายงาน และนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน  แก้ไข
4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3 วิธีการประเมินผล 1) นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มตนเอง 2) ระบบการจัดทำรายงาน คุณภาพของเล่มรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  แก้ไข
 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  แก้ไข
 
5.3 วิธีการประเมินผล 1) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม 2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน  แก้ไข
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีรานสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC124 การภาษีอากร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 9