ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

Industrial Automation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม และสามารถปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี)ได้
เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้พื้นฐาน ด้านความเข้าใจ ที่เกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องจักรของระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว อีกครั้งให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้ในการไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบพื้นฐานนิวเมติก ไฮโดรลิกและไฟฟ้า และประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมแบบโปรแกรมลอจิก และการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
ตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
- ระเบียบวินัย เช่น เวลาเข้าเรียน การแต่งกาย กำหนดเวลาของงานที่ได้รับมอบหมาย - ความรับผิดชอบ เช่น ความใส่ใจในการเรียน การตอบคำถาม ระเบียบของห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ชุดทดลองต่าง ๆ กระดานดำ การประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ไฟฟ้าแสงสว่าง - ซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การตอบคำถาม การทำงานมอบหมาย การทำรายงาน การสอบ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักรจริง ลักษณะงานในอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้เห็นภาพตัวอย่างการใช้งาน
- เวลาเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินเป็นระดับคะแนน รายบุคคล - ความใส่ใจในการเรียน การตอบคำถาม ประเมินเป็นระดับคะแนนรายบุคคล - ระเบียบของห้องเรียนประเมินเป็นระดับคะแนนรวมทั้งห้อง - การตอบคำถาม การทำงานมอบหมาย การสอบ ประเมินเป็นระดับคะแนนรายบุคคล - ความซื่อสัตย์ สุจริต ประเมินเป็นระดับคะแนนรายบุคคล
มีความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์การตรวจจับ อุปกรณ์ควบคุมชนิดต่าง ๆ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ เพื่อควบคุมระบบในงานอุตสาหกรรม
- บรรยาย ตั้งคำถาม แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน วิเคราะห์อภิปรายผลการทำลอง สรุปผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี - สอบกลางภาค สอบปลายภาค (ภาคปฏิบัติ) ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดผลด้านทักษะ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยีในการควบคุม
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดลองตามใบงาน - อภิปรายกลุ่ม - วิเคราะห์สรุปผลการทดลอง
- สอบกลางภาคและปลายภาค(ภาคปฏิบัติ) โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงื่อนไขการงานของเครื่องจักรที่มีใช้งานอยู่จริง - วัดผลประเมินผลจากผลการปฏิบัติ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน - พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน - อภิปรายสรุปผลการทดลอง
- ประเมินผลตามใบประเมินผล
- ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการอภิปรายในกลุ่มปฏิบัติการทดลอง - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเงื่อนไขการทำงานในแบบฝึกหัดต่าง ๆ
- มอบหมายงานแบบฝึกหัดให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - มอบหมายงานในใบงานภาคปฏิบัติให้ฝึกคิดแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม
- ประเมินจากแบบฝึกหัด - ประเมินในประเมินผลภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 34013307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินจาก - การตรงต่อเวลา - ความรับผิดชอบ - การมีวินัย - การเข้าร่วมกิจกรรม - พฤติกรรมที่แสดงออก ทุกสัปดาห์ 10%
2 1. ประเมินจาก - รายงานและคุณภาพของข้อมูลที่รายงาน - การนำเสนอ - การอภิปราย - การตอบข้อซักถามและทำแบบฝึกหัด - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - ทักษะการใช้ภาษา - ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี 2. ประเมินจากการทดสอบหลังเรียน 3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 4. ประเมินจากการสอบปลายภาค 5. ประเมินจากการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 18 ทุกสัปดาห์ 10% 5% 10% 15% 10%
3 1. ประเมินจาก - การทำงานเป็นทีม - ตนเองและเพื่อน - ความรับผิดชอบงานกลุ่ม - การจัดสัมมนา 2. ประเมินจากผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 6-7 และ สัปดาห์ที่ 12-13 5% 5%
4 ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด สัปดาห์ที 1-8 และ สัปดาห์ที 10-16 30%
เอกสารประกอบการสอนวิชาการควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ