เคมีสำหรับวิศวกร

Chemistry for Engineers

1. เข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม และ สมบัติธาตุตามตารางพีริออดิก
2. เข้าใจหลักของปริมาณสารสัมพันธ์ การเกิดพันธะเคมี  สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
 3. เข้าใจหลักการของสมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 4. นำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีทางเคมีพื้นฐานเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษานำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททิฟ อโลหะ และธาตุแทรนซิชัน การเกิดพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี และสมดุลไอออนในน้ำ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
-  ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
-  มีวินัย เคารพกฎระเบียบและกติกาต่างๆที่ดีงามของสังคม
 -  มีภาวะความเป็นผู้นำผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม
-  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมระหว่างสอน
 -  กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 -  มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
-  ไม่มีการทุจริตในการทดสอบ
 -  สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การแต่งกายและตรงเวลา
-  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้และเข้าใจเดี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญตามลักษณะรายวิชาเคมีสำหรับวิศวกร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
      บรรยาย อภิปราย การทำงานเป็นกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
-  ประเมินผลจากการสอบด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฏี
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระเบียบ มีการวิเคราะห์ สามารถนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญทางเคมีมาใช้แก้ปัญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
-  มอบหมายงานให้ค้นคว้าและนำเสนอ
-  การอภิปรายกลุ่ม
-  มีการชี้ประเด็นและยกตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อ
-  มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอ
 -  ประเมินผลจากการตอบคำถาม การสอบ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 -  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
-  พัฒนาในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
 -   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานกลุ่ม
-  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
-  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 -  มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล
-  การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
 -  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมทำงานเป็นทีม
-  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
-  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้นเรียนใช้รูปแบบเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-  พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
-  มีการอภิปรายเชิงทฤษฎีแล้วแสดงวิธีคำนวณที่สอดคล้องกับทฤษฎีเหล่านั้น
 -  มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้น
 -  การนำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
-  เสนอจากเทคนิคการนำเสนอ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ
 -  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1, 2.3, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 38 % 32%
2 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 ความรู้ ความเข้าใจ การทดสอบปลายภาค 17 40%
1 อินทิรา หาญพงษ์พันธ์, เคมีทั่วไปสำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2539.
2 คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ทบวงมหาวิทยาลัย, เคมีเล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 7, สำนักพิมพ์บริษัทไทยร่มเกล้าจำกัด, กรุงเทพฯ, 2536.
3.ชัยยุทธ ช่างสาร, เลิศณรงค์ ศรีพนม, เคมีสำหรับวิศวกร, พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท ว. เพ็ชรสกุล จำกัด, กรุงเทพฯ, 2545.
4.ดร. อุดม ศรีโยธา, เคมีทั่วไป เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ, 2512.ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เล่ม 1-2, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ, 2540.
5.รองศาสตราจารย์ ดร. พินิต รตะนานุกูล และคณะ , โครงการตำราวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.:เคมี 3, พิมพ์ครั้งที่ 3, บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด , กรุงเทพฯ, 2553
ตารางธาตุ ตารางโลหะ แบบจำลองอะตอม
 P. W. Atkins, Physical Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford, 1994. 
 http://www.sciencedirect.com
โครงการตำราและเอกสารประกอบการเรียนวิชาเคมี, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
 ประภาณี เกษมศรี ณ อยุธยา, เคมีทั่วไปเล่ม 1, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 5, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
 http://www.ipst.ac.th/chemistry/home.html
 http://chemistry.about.com/od/branchesofchemistry/Chemistry_Disciplines.htm
ใช้การประเมินตามแบบประเมิน
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และสังเกตการณจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. การประเมินผลการสอนของอาจารย์
3. การประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจ
1. การประเมินผลจากการตรวจใบงาน แบบฝึกหัด
2. การสังเกตพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม
3. การทดสอบลางภาค
4. การทดสอบปลายภาค
1. การปรับปรุงแบบเมินผลจากการตรวจใบงาน แบบฝึกหัด
2. การจัดกิจกรรมการศึกษาระหว่างการเรียนการสอน
3. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย เป็นต้น
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง