โรคพืชและการควบคุม

Plant Diseases and Their Controls

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับความสำคัญและการพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลต่อการเกษตร เชื้อสาเหตุ การแพร่ระบาด การเข้าทำลายของโรค อาการของโรค การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค ระบบการป้องกันตนเองชองพืช และการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีการต่างๆ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนาความรู้หลายสาขามาประยุกต์ในการดารงชีพได้ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ และมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่
ศึกษาความสำคัญและการพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลต่อการเกษตร เชื้อสาเหตุ การแพร่ระบาด การเข้าทำลายของโรค อาการของโรค การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค ระบบการป้องกันตนเองชองพืช และการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีการต่างๆ
3 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1 มีจิตรสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยาย กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ในเนื้อหาที่ศึกษาด้านโรคพืชและวิธีการควบคุม
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาโรคพืช
2.2.1 บรรยาย มอบหมายงาน ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำมาสรุปและเขียนรายงาน
2.2.2 ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
2.2.3 การทำงานกลุ่มเพื่อศึกษางานด้านโรคพืชทางการเกษตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 สอบภาคปฏิบัติ
2.3.3 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล และงานกลุ่ม
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
มอบหมายการค้นคว้าข้อมูลโรคพืชทางการเกษตรนำมาเรียบเรียงเป็นรายงานโรคพืชตามชนิดพืชที่ปลูกในประเทศไทย
ประเมินผลจากรายงาน
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายการทำงานกลุ่ม
ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1) ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2) ประเมินจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ปฏิบัติการในห้องทดลองและ
ปฏิบัติภาคสนาม
ทดสอบภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 2 2 2 2 1
1 BSCAG110 โรคพืชและการควบคุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 2, 3, 5 การสอบภาคปฏิบัติ 4 ครั้ง 4, 7, 11, 14 30 %
3 2, 3, 5 การสอบกลางภาคเรียน 9 20%
4 2, 3, 4, 5 งานมอบหมาย 16 20%
5 2, 3, 5 การสอบปลายภาคเรียน 17 20%
ประสาทพร สมิตะมาน. 2534. โรคพืชวิทยา. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไพโรจน์ จ๋วงพานิช. 2525. หลักวิชาโรคพืช. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
วรรณวิไล อินทนู. 2547. การวินิจฉัยโรคพืชและการจัดการโรค. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม.
วิบูลย์ จงรัตนเมธี. 2543. การตรวจวัดประชากรศัตรูพืช. ใน สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ (บก.) การจัดการศัตรูพืช (หน้า 5-14). กรุงเทพฯ: รั้วเขียว.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2540. การจัดการโรคพืช. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
อนงค์ จันทร์ศรีกุล. 2533. โรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกันกำจัด. ไทยวัฒนาพานิช จำกัด. กรุงเทพฯ.
เอี่ยน ศิลาย้อย. 2536. โรคพืชไม้ผล สมุนไพร และการป้องกันกำจัด. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 314 หน้า.
วรรณวิไล อินทนู. 2547. การวินิจฉัยโรคพืชและการจัดการโรค. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สืบศักดิ์ สนธิรัตน. 2543. การจัดการศัตรูพืช. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
เวปไซต์เกี่ยวกับโรคพืช
1.1 ใช้แบบประเมินผู้สอน
1.2 ใช้แบบประเมินรายวิชา
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ