ระบบสารสนเทศสำหรับการทำการเกษตรยุคใหม่

Information Systems for Modern Agriculture

1 ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
2 ฝึกทักษะการใช้เทคดดลยีสารสนเทศทางการเกษตร
3 เรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อให้เป็นการเรียนการสอนที่เป็นไปตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต สารสนเทศสำหรับเกษตร การจัดเก็บข้อมูล ค้นหา และแก้ไขข้อมูล สำหรับการบริการแก่ชุมชน และเกษตรกร และนำระบบเทคโนดลยีสารสนทเศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการเกษตร
PjBL
นำงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
1 ให้นักศึกษาเรียนจากงานวิจัยของอาจารย์
2 นักศึกษากำหนดหัวข้องานวิจัยที่ตนเองสนใจแล้วฝึกปฏิบัติ
รายงาน
 
PjBL 
PjBL 
PjBL 
PjBL 
PjBL 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล