การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง

Advanced Microprocessor-Based Systems Design

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการโปรแกรมรหัสคำสั่ง อุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง และสามารถเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการสั่งงานให้อุปกรณ์ ประเภทไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถเข้าใจ โหมดการทำงานที่มีระดับความซับซ้อนในตัวไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เช่น การสื่อสาร ข้อมูลในรูปแบบอนุกรม การขัดจังหวะ การป้อนกลับ และการควบคุมเป็นต้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอน-โทรลเลอร์ การกำหนดอินพุต/เอาต์พุต การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ไทม์เมอร์/เคาน์เตอร์ ภาวะขัดจังหวะ การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล เทคนิคการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ตรวจรู้ การสื่อสารแบบอนุกรม การออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการทำงานในระบบอัตโนมัติ
Study and practice the architecture and technology of         microprocessors and microcontrollers; command set and programming of microcontroller; determination of input/output; interfacing of microcontroller to external devices; timers/counters; interrupt mode; analog to digital conversion; techniques for connecting microcontrollers to sensors; serial communication; microcontroller design for automatic control.
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวปไซด์ของสาขาวิชา และเวบไซต์ส่วนตัว ผ่านเครือข่าย Social Network อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะผู้ที่ต้องการ)
เสริมให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวสารเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง บทบาทสมมุติ กำหนดระเบียบ ข้อบังคับในของรายวิชานี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบังคับใช้ระหว่างเรียน
สังเกตพฤติกรรมการกำหนดบทบาทสมมุติ ความเสียสละ จากการทำงานกลุ่ม เพื่อน่าเสนอหน้าชั้นเรียน ตรวจดูผลงานว่ามีความซื่อสัตย์ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน สังเกตพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย สังเกตพฤติกรรมหลังการมีการกำหนดภาระงานให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาฝึกการแชร์ความคิดและสรุปผลออกมานำเสนอ
ความรู้ในเรื่องของระบบพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้าง ความแตกต่างของทั้งสองแบบ การนำอุปกรณ์ไปประยุกต์ใช้งาน การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน คำสั่งต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างถูกต้องและสามารถออกแบบระบบพื้นฐานเพื่อน่าไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมได้
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง ลงปฏิบัติตามใบงาน การศึกษาโดยใข้ปัญหา การสอนโดยใช้ STEM และ โครงงานแบบ Problem base learning Project Base Learning (PBL, PJBL) และ student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี โครงงานย่อย จำลอง ผลสรุปจากการทำใบงาน ผลจากการทำโครงงานโดยการน่าความรู้มาประยุกต้ใช้ในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
กำหนดให้มีการจัดทำโครงงานขนาดเล็กที่มีการนำสิ่งที่ได้รับจากการบรรยายไปประยุกต์ใช้งานจากโจทย์จริง สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจำลองปัญหาที่เกิดขึ้น
ประเมินผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์ จากผลสอบกลางภาค ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการ วิเคราะห์ จากสถานการณ์สมมุติ หรือสิ่งที่เป็นปัญหา ในการทำงานโครงงาน ประเมินผลงานจากการทำงานโครงงานย่อย การแก้ป้ญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบัติ
พัฒนาทักษะการสร้างกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาทักษะในการกล้าแสดงออกสร้างความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่ดี พัฒนาทักษะการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมกลุ่มในการจัดทำโครงงานขนาดเล็ก มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น เพื่อทำการค้นคว้า หาความก้าวลํ้าฃองเทคโนโลยีใน ต่างประเทศ ในป้จจุบันหรือ น่าเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา การนำเสนอรายงาน
การประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด ผลการนำเสนอการจัดทำโครงงานขนาดเล็ก
ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และน่าเสนอ ในชั้นเรียน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ ฯลฯ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงาน โดยเน้นการน่าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย ผลจากการอ้างอิงข้อมูลที่น่ามาใช้ประกอบการน่าเสนอซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ผลจากการวิเคราะห์ผล ที่แสดงให้เห็นข้อดี และข้อเสียของข้อมูลที่น่ามาเสนอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล