เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

Native Pottery

รู้ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น เข้าใจแนวคิดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น เข้าใจวิธีการเตรียมวัตถุดิบในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป มีทักษะในการขึ้นรูปและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาตามแบบอย่างในท้องถิ่น ทั้งในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา เห็นคุณค่าของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องปั้นดินเผา ในการนำความรู้ ความเข้าใจหลักการและทักษะขึ้นรูปด้วยมือเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การออกแบบเซรามิก การตกแต่งเซรามิก และการสร้างต้นแบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น แนวคิดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น วิธีการเตรียมวัตถุดิบในท้องถิ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป การขึ้นรูปและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาตามแบบอย่างในท้องถิ่น ทั้งในเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

2.มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
               2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
               2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
               2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  สาธิต ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงาน
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการปฏิบัติงาน
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
3.3.2   วัดผลจากการประเมินผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1   มอบหมายงานรายบุคคล
4.2.2   การนำเสนองาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3   สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอด้วยหลักการและแนวทางการแก้ปัญหา
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44020206 เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบกลางภาค สอบปลายภาค การปฏิบัติงานและผลงาน การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 การปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคเรียน การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด จิตพิสัย สอบกลางภาค 15% สอบปลายภาค 15% การปฏิบัติงานและผลงาน 60% จิตพิสัย 10%
1. คุณหญิงแพร (นามแฝง)  (2538). คนรักเซรามิก: ดอบ  กามสูตร อลังการแห่งอาณาจักรพ่อกูฯ  เซรามิกส์. 1(2). 82-85
2. จิรวรรณ  สุขพัฒน์. (2543). Hotline Ceramic : ศุภรัตน์  สีตะธรรมาภรณ์ ฤาว่าจะหมดยุคโอ่งมังกร  เซรามิกส์. 5(11). 66-69
3. เฉลียว  ปิยะชน. (2544). มรดกเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ.
4. ชุดา  สีโนนม่วง..(2538). คนรักเซรามิก : โถยอดทอง หนึ่งในของหวงบ้านศิริฤกษ์รัตนา..เซรามิกส์. 1(3). 87-89
5. ชุดา  สีโนนม่วง..(2538). ทัวร์เซรามิก : เที่ยวเมืองโคราช เปิดประตูสู่แดนอีสาน..เซรามิกส์. 1(3). 47-49
6. เปี่ยมสุข  เหรียญรุ่งเรือง. (มปป.)  ประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผา เล่ม 1 ยุคโบราณและตะวันออกไกล. (เอกสารคำสอนประกอบรายวิชาประวัติเครื่องเคลือบดินเผา) คณะมัณฑนะศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
7. ปราสาท วงสกุล  ทองดุลย์  ธนะรัชต์  วิฑูรย์  ยะสวัสดิ์  สุจินต์  พิทักษ์  และดาวรุ่ง  พรสาธิต. (2538). สเปเชี่ยล : เบญจรงค์ไทย  เซรามิกส์. 1(2). 22-42
8. วิรุณ  ตั้งเจริญ. (2537). ออกแบบ2มิติ. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
9. เวนิช สุวรรณโมลี. (2540). Ceramic Tour : ไปดูเขาทำกระถางที่นครชัยศรี  เซรามิกส์. 3(8). 56-59
10. พิมพ์วัลคุ์  วัฒโนภาส. (2543). Collection : อีกมุมมองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  เซรามิกส์. 5(11). 92-93
11. สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2539). โบราณคดีวิเคราะห์2 : เครื่องถ้วยบุรีรัมย์และเครื่องถ้วยสุโขทัย. กรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย.
12. อนันต์ภักดิ์  โชติมงคล. (บรรณาธิการบริหาร). (2538). ดิน : เครื่องปั้นดินเผา. เซรามิกส์. 1(1). 22-41
13. อนันต์ภักดิ์  โชติมงคล. (บรรณาธิการบริหาร). (2538). สเปเชี่ยล : เครื่องลายคราม..เซรามิกส์. 1(3). 22-45
14. อนันต์ภักดิ์  โชติมงคล. (บรรณาธิการบริหาร). (2543). Special : โอ่งมังกรราชบุรี  เซรามิกส์. 5(11). 36-48
15. อำพน  วัฒนรังสรรค์. (2540). Special : เตาเผาเซรามิก  เซรามิกส์. 3(8). 29-49
16. Ceramic Art & Crafts. (february 1998).
17. Clack, G. (1990). Book of Cup. (1 st ed.). Newyork: Abbaville Press Publishers.
18. French, N. (1998). The Potter’s Directory of Shape and Form. Singapore: Page One.
19. Juracek, J. A. (1996). Surfaces. London: Thames and Hudson Ltd.
20. Macintosh, D. (1988). Chinese Blue & White Porcelain. (Reprinted). Hong Kong: Book Marketing Ltd.
21. Shafer, T. (1977). Pottery Decoration. (2 rd ed.). Newyork: Watson-Guptill Publications.
22. Spours, J. (1988).  Art Deco Tableware. (1 st ed.). Newyork: Rizzoli.
23. Wong; W. (1972). Principles of Two-Dimensional Design. New york: Van Nostrand Reihold Company.
24. Wong; W. (1977). Principles of Three-Dimensional Design. New york: Van Nostrand Reihold Company.
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์