ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

Power System Protection Laboratory

1.1 ตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า  การทำงาน การเลือก ของฟิวส์  เซอร์กิตเบรกเกอร์ การต่อวงจร    การทดสอบ
1.2 ตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงกระแส หม้อแปลงแรงดัน  การติดตั้งล่อฟ้า การต่อลงดิน การต่อวงจร การทดสอบ
1.3 ตั้งค่ารีเลย์ชนิดต่างๆ การต่อวงจร การทดสอบ
1.4 ตั้งค่าอุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์ บัส หม้อแปลง และสายส่ง การต่อวงจร การทดสอบ
เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งแนวคิดในการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังที่ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีในระบบต่างๆ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์  อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและฟอลต์ลงดิน การป้องกันแบบ ผลต่าง การป้องกันสายส่งโดยใช้รีเลย์วัดระยะทาง การป้องกันสายส่งโดยใช้ไพล๊อตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันเขตบัส
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล