การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

Electric Drives

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เข้าใจคุณลักษณะโหลดของ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เข้าใจย่านการทำงานของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เข้าใจวิธีการเบรก ของมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจการส่งและขนาดกำลังไฟฟ้า เข้าใจคุณลักษณะความเร็วและแรงบิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เข้าใจระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าใจระบบขับเคลื่อนเซอร์โว สามารถประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจ สำหรับแก้ปัญหาในวิชาการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ทันกับการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า คุณลักษณะโหลดของ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ย่านการทำงานของระบบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิธีการเบรก ของมอเตอร์ไฟฟ้า การส่งและขนาดกำลังไฟฟ้า คุณลักษณะความเร็วและแรงบิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้งานระบบขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล