ปฏิบัติการระบบควบคุม

Control System Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 32085300 ระบบควบคุม
ตามความต้องการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล