โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

Electrical Engineering Project 2

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการ ดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทํารายงาน และนําเสนอโครงงาน ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันโครงงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล