การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

Electric Power System Analysis

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกําลังไฟฟ้า การ วิเคราะห์การไหลกําลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลกําลังไฟฟ้า การวิเคราะห์ฟอลท์ แบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากําลัง การทํางานอย่าง ประหยัดของระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบสายดิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล