ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน

Power System and Protection Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE118 ระบบไฟฟ้ากําลังและENGEE136 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล