การบริหารโครงการ

Project Management

1. เพื่อให้เข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและรูปแบบของแผน
2. เพื่อให้เข้าใจลักษณะโครงการ รวมถึงการวางแผนโครงการต่างๆ
3. เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดสรา้งองค์การ รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ
4. เพื่อให้เข้าใจถึงการวิเคราะห์โครงการและวิธีการตัดสินใจเลือกโครงการ
5. เพื่อให้รู้ถึงเทคนิคการควบคุมและการประเมินโครงการ
1. เพื่่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญของการจัดทำโครงการ การวางแผนการบริหารโครงการในรูปแบบต่างๆ วิธีการเขียนโครงการและเทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบการดำเนินงานการบริหารโครงการ สภาวะแวดล้อมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ  การบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลและยุติโครงการ
3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านปัญญาและทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน
 ศึกษาการจัดทำโครงการ การวางแผน การวิเคราะห์ ระบบการดำเนินงานและการบริหารโครงการ การบริหารโครงการในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ความสำเร็จที่สำคัญในการบริหารโครงการ เทคนิคในการวางแผน การควบคุมโครงการ การประเมินผลและยุติโครงการ
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
บัณฑิตมีภาวะผู้นำ มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ดำรงความเป็นไทย มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะทั้งต่อตนเอง องค์การ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ามวัฒนธรรม
จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้มีการปลูกฝัง สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา กำหนดข้อตกลง ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของการเรียนและชี้แจงทำความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
1. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของนักศึกษา ในการตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดคะแนนจิตพิสัย
2. การเช็คชื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียน การมีวินัยในห้องเรียนและการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา โดยกำหนดคะแนนจิตพิสัย
3. ประเมินจากพฤติกรรมและการปฏิบัติกฎตามระเบียบและข้อบังคับ โดยกำหนดคะแนนจิตพิสัย 
บัณฑิตมีความรู้ในสาระสำคัญของศาสตร์ที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร ภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเป็นของผู้อื่น มีทักษะในการทำงานเป็นทีม เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะต่อตนเอง องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
การบรรยายและมอบหมายงาน โครงการหรือกิจกรรม โดยใช้สื่อการสอนประกอบคำอธิบาย 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการอ๓ิปรายกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้า ทำรายงานและการนำเสนอ
การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาทำ โดยคำนึงถึงประเด็นหลักของโจทย์ที่มอบหมาย มีความเหมาะสม สอดคล้อง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มและทักษะในการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 2 3
1 BBABA211 การบริหารโครงการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 5.1.1 สอบกลางภาค/ปลายภาค 9, 17 35% , 35%
2 2.1.2 3.1.1 3.1.2 4.1.1 4.1.2 5.1.3 6.1.1 วิเคราะ์กรณีศึกษาและการนำเสนองาน -งานที่มอบหมาย -รายงานกลุ่ม -แบบฝึกหัด -การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1.1 1.1.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%
วิสูตร จิระดำเกิง. การบริหารโครงการและแนวทางปฏิบัติจริง. ปทุมธานี : วรรณกวี, 2555.
สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. การบริหารโครงกา่ร เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
รัตนา สายคณิต. การบริหารโครงการแนวทางสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.
บทความเชิงวิเคราะห์โครงการต่างๆ ที่อยู่ในวารสาร หนังสือพิมพ์หรือเวปไซต์
1.อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาเสนอแนะการเรียนการสอนการสอนในรายวิชา เขียนลงบนกระดาษที่แจกให้
2.ผลการประเมินผู้สอนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดำเนินการโคยมทร.ล้านนา น่าน