ประติมากรรม 4

Sculpture 4

1. รู้ลำดับชั้นตอนการการค้นคว้าหาข้อมูลและสร้างความคิดรวบยอดสำหรับประติมากรรม
2. วางแผนและออกแบบการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบเฉพาะตน
3. เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาในเทคนิควิธีการแกะสลัก,งานโลหะและการประกอบวัสดุ
สำหรับประติมากรรม
4. สามารถเรียบเรียงและการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลทางการศึกษาผลงานเป็นรูปเล่มรายงานได้
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชประติมากรรม 4 สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลและเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในเทคนิควิธีการแกะสลัก,งานโลหะและการประกอบวัสดุเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมของตนโดยสามมารถนำไปต่อยอดใช้ในการพัฒนาผลงานจนถึงศิลปนิพนธ์ต่อไป
ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตน โดย ศึกษาการทดลองค้นคว้าหาแนวคิด จากขบวนการสร้างรูปทรง และวัสดุในเทคนิควิธีการแกะสลัก, งานโลหะและการประกอบวัสดุ เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย
Study and practice of a unique sculpture in relation to contemporary sculpture, through study and experimentation, forming process, sculptural materials and techniques; including carving, welding steel and casting metal.
 
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า          
                         
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่ได้จากการสร้างสรรค์งานประติมากรรมต่อบุคคลองค์กรและสังคม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา

1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการค้นหาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สมบูรณ์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มที่สำเร็จและนำเสนอเป็นรายงานตามที่มอบหมาย
 
              มีความรู้ในหลักการสร้างสรรค์ และความสำคัญของประติมากรรมร่วมสมัยที่มี         แนวทางในการสร้างผลงานที่มีความหลากหลายในแต่ละเทคนิควิธีการสร้างผลงาน       
ประติมากรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการสร้างสรรค์
ประติมากรรมที่เกิดจากการใช้วัสดุประเภทต่างๆ  รวมทั้งนักศึกษาได้ฝึกฝนการคิด ค้นคว้าหา
ข้อมูลก่อนนำไปสู่ปฏิบัติงานจากแบบร่าง-แบบจำลองที่ไปสู่การขยายจนเกิดทักษะที่ชำนาญ
สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานประติมากรรมของตนต่อไปได้
2.2.1   ทดสอบบรรยายลักษณะความเป็นมาประติมากรรมร่วมสมัยที่มี แนวทางในการสร้างผลงานที่มีความหลากหลายเทคนิควิธีการ การใช้วัสดุอุปกรณ์  การศึกษาประเด็นทางการสร้างสรรค์ประติมากรรมของตนเองผ่าน การทำแบบร่างและแบบจำลองก่อนการดำเนินการขยายงาน
     2.2.2   สอนทักษะวิธีการในการมองเห็น ความเข้าใจในเรื่องการสร้างสรรค์องค์ประกอบ
     ทางประติมากรรมทั้งในวัตถุสิ่งของ  เทคนิควิธีการทางวัสดุศาสตร์ และหลักทางสุนทรีย
      วิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการการศึกษาหาความเป็นไปได้จากการสร้างภาพร่าง-
      แบบจำลองที่นำไปสู่การขยายงานประติมากรรมในเทคนิคกระบวนการต่าง ได้ใกล้เคียง
     ตามความเป็นจริง
2.2.3   กำหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากการศึกษาเนื้อหาเรื่องราวแนวความคิด ทัศนคติที่ใช้ทำการศึกษารูปแบบ วิธีการสร้าง พร้อมขยายผลงานให้มีความสมบูรณ์  และทำรายงานวิเคราะห์ชิ้นงานในเทคนิควิธีการที่กำหนด
 
2.3.1   ทดสอบย่อยตลอดภาค ด้วยหัวข้อการปฏิบัติงานที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีปฏิบัติในชิ้นผลงานทั้งสามเทคนิควิธีการ
2.3.2   ประเมินสรุปปลายภาค จากการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานประติมากรรม ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งสามชิ้นจากการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา จากผลงานประติมากรรมของตนเอง พร้อมทั้งเล่มรายงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้และวางแผนในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ได้      มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจากการใช้เครื่องมือวัสดุทางการขึ้นรูปประติมากรรม
    3.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการมอง การสร้างรูปทรงที่สัมพันธ์กับแนวความคิดเนื้อหาเรื่องราวจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ    นำมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
       3.2.2   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงาน โดยฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลก่อนนำไปสู่ปฏิบัติงานจากแบบร่าง-แบบจำลองที่ไปสู่การขยายจนเกิดทักษะที่ชำนาญสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานประติมากรรมของตนและแก้ไขปัญหาทางด้านสร้างสรรค์และกรรมวิธีต่างๆได้จากการ วิเคราะห์กรณีศึกษา 
   3.2.3   ค้นคว้าหาข้อมูล ในการนำเสนอรูปแบบประติมากรรมในวิธีการแกะสลัก  การเชื่อม-หล่อโลหะ และการประกอบจัดการวัสดุ มาศึกษาอย่างเหมาะสม
   3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการสร้างสรรค์งานและปฏิบัติงานร่วมกัน
3.3.1   ทดสอบย่อยตลอดภาค ด้วยหัวข้อการปฏิบัติงานที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีปฏิบัติ
3.3.2   ประเมินสรุปปลายภาค จากการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานประติมากรรม ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งสามชิ้นจากการค้นคว้าข้อมูล การออกแบบภาพร่างแบบจำลอง กรณีศึกษา จากผลงานประติมากรรมของตนเอง พร้อมทั้งเล่มรายงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีมในการจัดห้องตรวจงานและการทำความสะอาดห้องเรียนปฏิบัติงาน
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการมอง จากสิ่งแวดล้อมลอบตัว    นำมาสร้างผลงานประติมากรรมรูปแบบต่างๆ
4.2.2   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ  โดยฝึกให้มีการวางแผนงานและแก้ไขปัญหาทางด้านการมองการสร้างสรรค์ผลงานจากแบบงานประติมากรรมรูปแบบต่างๆ
4.2.3   ค้นคว้าหาข้อมูลที่นักศึกษาสนใจ ฝึกการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำรูปแบบประติมากรรมร่วมสมัยมาศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อตรวจทานจากการปฏิบัติงานร่วมกัน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการค้นคว้า ศึกษาแบบร่างผลงานที่กำหนด
            4.3.2  ประเมินจากผลงานประติมากรรมสรุป  3ชิ้นงาน
4.3.3   ประเมินจากรายงานการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
5.1.1   ทักษะการคิดวิเคราะห์  หามูลเหตุที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รูปทรง
5.1.2   พัฒนาทักษะในการขยายชิ้นงานจากแบบร่าง สู่แบบจำลอง ไปสู่การขยายสัดส่วนชิ้นงานในแต่ละเทคนิควิธีการ  และมีความงามตามหลักทางสุนทรียวิทยา
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาและปฏิบัติงานสร้างสรรค์
5.1.4   พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการออกแบบรูปทรง จากแรงบันดาลใจต่างๆ  
5.2.2   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงาน โดยฝึกให้แก้ไขปัญหาทางด้านสร้างรูปทรงจากเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันในทางประติมากรรม วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา 
5.2.3  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือ หรือเว็บไซต์ที่มีข้อมูลทางศิลปะ จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.4  เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลงาน,ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยผลงานประติมากรรมที่กำหนด
5.3.2   ประเมินจากผลงานประติมากรรมสรุปที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานในชั้นเรียน
5.3.3   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
 
6.1.1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 6.1.2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด 6.1.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม 6.1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 6.1.5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
แนะนำการศึกษาค้นคว้ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตนในเทคนิควิธีการทางประติมากรรมและฝึกแก้ปัญหาการสร้างสรรค์โดยการจดบันทึก
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นหรือแสดงทัศนคติต่อผลการค้นคว้าในเชิงอภิปรายในชั้รเรียนโดยมีส่วนร่วมได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA130 ประติมากรรม 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1- 5, 6-10 11-15 16 1- 5,ทดสอบย่อย บทเรียนประติมากรรมแกะสลัก สอบกลางภาค 6-10ทดสอบย่อย บทเรียนประติมากรรมโลหะ 11-15ทดสอบย่อย บทเรียนประติมากรรมวัสดุสื่อผสม สอบปลายภาค 16ทดสอบสรุปผลงานประติมากรรมสำเร็จ 3 ชิ้นงานและรายงานสรุป (งานที่ส่งแล้วมีคุณภาพที่ดีจะนำไปแสดงผลงานในโครงการแสดงผลงานประติมากรรมของนักศึกษาวิชาเอกประติมากรรม) 1-5 - 6-10 11-15 - 16 - 20% - 20% 20% - 20% -
2 1-16 1-16 1-16 1-16วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า ในแต่ละเทคนิควิธีการ นำเสนอการปฏิบัติงาน 1-16การศึกษาและขยายผลงาน 1-16การส่งงานตามที่มอบหมายพร้อมรายงานสรุป ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1-16 1-16 1-16การเข้าชั้นเรียน 1-16การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนและตอนตรวจชิ้นงานสรุปทั้ง3ชิ้นปลายภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
คมสันต์  คำสิงหา, 2550.  ประติมากรรมคนเหมือน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวาดศิลป์ จำกัด.// มัย  ตะติยะ,  2549. ประติมากรรมพื้นฐาน.  กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์สิปประภา. // มหาวิทยาลัยศิลปากร,2525.สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ กราฟิคอาร์ต. // สมคิด  อินท์นุพัฒน์, 2539. กายวิภาคสำหรับผู้ศึกษาศิลปะ.กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์”// Charles  Wentinck, 1974.  MASTERPIECES  OF  ART 450  Treasures  of  Europe. New  York: The Netherlands  at  Royal Smeets  Offset bv. Weert.//  Friz  Schider, 1957. AN ATLAS OF ANATOMY FOR ARTISIS. New York: Dover     Publications,inc.// Irene  Korn, 1997. AUGUSTE  RODIN  Master of Sculpture. New York: Todtri Productions Limited.// Claire Waite brown.  The Sculpting Techniques Bible.  Chartwell Book, inc ; New York., 2006.// George M. Beylerian and Andrew Dent.  Material Connection: The Global Resource of New and Innovative Materials for Aristech, Artists and Designers.  First published in the United Kingdom; Thames & Hudson,Ltd., 2005// /Louis Slobodkin.  Sculpture Principles and Practice.  Dover Publications, inc.  New York,1973    ///   Oliver Andrews.  LIVING MATERRIALS: A Sculptor’s Handbook.  First Paperback printing in the United States of America; University of California Press., 1988.///
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ