เนื้อและผลิตภัณฑ์

Meat and Meat Products

1.รู้โครงสร้าง คุณสมบัติ และองค์ประกอบของเนื้อสัตว์
2.เข้าใจวิธีการเตรียมสัตว์ก่อนฆ่า วิธีการฆ่าและการตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อ
3.เข้าใจการจำแนกเนื้อตามคุณภาพ
4. รู้มาตรฐานโรงงานและอุปกรณ์ในโรงงาน
5.รู้วิธีการจัดการของเสีย
6.รู้วิธีการเก็บรักษาเนื้อ
7.รู้จักผลิตภัณฑ์จากเนื้อและมีทักษะในการทำผลิตภัณฑ์เนื้อที่นิยมในประเทศไทย
8. มีคุณธรรมและซื่อตรงต่อจรรยาบรรณวิชาชีพในการนำเนื้อสัตว์มาทำผลิตภัณฑ์
 
1.เพื่อให้ข้อมูลในรายวิชามีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2.เพื่อให้ได้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดและสร้างสรรค์วิธีการต่างๆในการนำเนื้อสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ และองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเตรียมสัตว์ก่อนฆ่า วิธีการฆ่าและการตัดแต่งชิ้นส่วน การจำแนกคุณภาพเนื้อ มาตรฐานโรงงานและอุปกรณ์ การจัดการของเสีย การเก็บรักษาเนื้อ ผลิตภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์เนื้อที่นิยมในประเทศไทย
Study and practice of structure, property, and composition of meat, preparing livestock for slaughter, slaughtering method and trimming, meat grading, standardization of slaughter house and equipment, waste management, meat storage, and meat products and their popular in Thailand.
จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้วิธีนักศึกษานัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า ทาง e-mail: piyamaz@hotmail.com เวลา 18.00 - 20.00 น. ทุกวัน
¡1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
¡1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าห้องเรียนตรงต่อเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 2. บรรยายและยกตัวอย่างประกอบในเนื้อหา โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 3. ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในการสอบ 4. การอ้างอิงบทความวิชาการหรือแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ มาใช้ต้องให้เกียรติแก่เจ้าของงานนั้น 
1. ประเมินการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด 2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ตรงต่อเวลา มีวินัยและความสามัคคีในการทำกิจกรรม 3. ประเมินผลรายงาน หรืองานที่นำเสนอมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทางวิชาการถูกต้อง 4. มีการฝึกทักษะและการปฏิบัติต่างๆให้ถูกการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งเนื้อสัตว์และการทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
˜2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
¡2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1. บรรยายประกอบการอภิปรายในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาพบเห็น มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง เป็นต้น 2. มอบหมายให้ทำรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. มอบหมายให้อ่านวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพร้อมทั้งเขียนรายงานสรุปในเรื่องที่อ่าน และส่งเป็นการบ้าน
1. การทดสอบย่อยระหว่างเรียนในชั้นเรียน 2. การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 3. ประเมินผลจากรายงาน และการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ประเมินผลการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5. สอบภาคปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะของนักศึกษา
¡3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1. กำหนดหัวข้อและประเด็นหรือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเนื้อ การนำเนื้อมาทำผลิตภัณฑ์ ให้นักศึกษาไปคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ค้นคว้าข้อมูล และนำมาอภิปรายร่วมกัน พร้อมส่งรายงานสรุปผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาและความสมบูรณ์ของรายงาน
3. ประเมินจากกนำเสนอกระบวนการคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งการแก้ไขหรือการอธิบายประเด็นหรือปัญหาที่ได้รับโจทย์ไป
¡4.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
¡4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1.สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชั้นเรียน มีกิจกรรมทำงานเป็นกลุ่ม มีการคัดเลือกผู้นำของกลุ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงในเวลาที่กำหนดและมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามภาระงานที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่นได้
2.สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ เช่น กิจกรรมการกำจัดของเสียจากทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชน
1. การประเมินจากการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และประเมินผลงานจากรายงานการทำกิจกรรมของนักศึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
¡5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.สอนโดยให้นักศึกษาค้นคว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน
1.ประเมินจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงานของนักศึกษา 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2
1 BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2 , 2.1, 2.2 การสอบในปฏิบัติการ 1-15 20%
2 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 การค้นคว้า นำเสนอผลงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน สรุปและวิเคราะห์ผลงานกลุ่ม การส่งงานตามมอบหมาย การสอบภาคปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 20 %
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 4, 9, 12 และ 18 50%
4 1.1,1.2, 4.1, 4.2 การเข้าชั้นเรียน -การฝึกปฏิบัติในฟาร์ม -การมีส่วนร่วมในการเสนอ ความคิดเห็นในชั้นเรียน -การทำงานร่วมกับผู้อื่น -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
สัญชัย จตุรสิทธา. 2551. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 335 หน้า
 
 
ชัยณรงค์ คันธพนิต. 2529. วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด. 276น.
เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์. 2536. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง. 135 น.
ลักขณา รุจนไกรกานต์. 2533. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่. 407น
วัฒนี บุญวิทยา. (2542). เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์. ปทุมธานี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร,สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สุจิตรา เลิศพฤกษ์. (2535). "เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ทอ 470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ" ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่.

เกษตรสุวรรณ.. 2529. ไข่และเนื้อไก่ . พิมพ์ครั้งที่ 2 โรงพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, กรุงเทพมหานคร. 382 หน้า.

Kropf, D.and J. Bowers. 1992. Meat and Products. In "Food Theory and Applications".2nd ed. pp.505-686. D.Chodoff(ed.). Macmillan Publishing Company, New York.
Lawire,R.A. 1991. Meat Science. 5th ed. Pergamon Press Inc. New York. 448p.
Church, P.N. and Wood, J.M. (1992). The Manual of Manufacturing Meat Quality. London and New York : Elsevier Science Publishers Ltd. Potter, N. N. and Hotchkiss, J. H. (1995). Food Science (5 th ed) . America : Chapman amd Hall.
On line] Aviable: http// www.nsru.ac.th/e-learning/meattech/lesson/
[On line] Aviable: http// www.meatnet.kmitl.ac.th/animalref/
[On line] Aviable: http// www.dld.go.th/qcontrol/index.php?
[On line] Aviable: http//www.thaicattle.org/board/index.php?topic=7539.0
[On line] Aviable: http//www.idis.ru.ac.th › ... › เศรษฐศาสตร์ › เศรษฐกิจการเกษตร
 
1.1 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2.1 ประเมินการจัดการเรียนการสอนจากการทดสอบย่อยและตอบคำถามของนักศึกษา ระหว่างการสอนแต่ละหน่วยการเรียน
3.1 ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสอทธิภาพของรายวิชา 3.2 จัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคการศึกษา 3.3 ให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.4 ประชุมอาจารย์ประจำวิชา เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4.1 ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 4.2 การแจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ 4.3 การออกข้อสอบร่วม 4.4 ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนรายงานและการนำเสนอรายงาน 4.5 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.6 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ -ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 -อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา