การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป วงจรบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับ เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม เพื่อฝึกหัดการนำ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดทำบัญชีพร้อมออกงบการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทัศนคติทางวิชาชีพที่ดี โดยการอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นให้นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ได้ซักถามหรือแลกเปลี่ยนในหัวข้อความสำคัญของการบัญชี เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพบัญชี ในชั่วโมงแรกของการเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษาในการมองภาพรวมของวงจรบัญชี โดยการนำนักศึกษาชมกิจการจริงหรือสถานการณ์จริง
ศึกษาและปฏิบัติความสำคัญของการบัญชีต่อประเภทธุรกิจ หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป และวงจรบัญชี ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับ เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ
- พูดคุย โต้ตอบ
-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
- ให้นักศึกษา Self-study
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การเข้าเรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการทำแบบฝึกหัดและสอบ
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
-บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากความถูกต้องของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (แบบฝึกหัด)-การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
-บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากความถูกต้องของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (แบบฝึกหัด)
-การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
- มอบหมายงานกลุ่ม
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (งานกลุ่ม)
5.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ การนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
--ประเมินจากความถูกต้องของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (แบบฝึกหัด)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC111 การบัญชีการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 ทดสอบย่อย 1 ทดสอบย่อย 2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 4 14 9 17 15% 15% 25% 25%
2 2,3,4,5 วิเคราะห์กรณีศึกษา การทำแบบฝึกหัด และการส่งงานตามที่มอบหมาย ทุกสัปดาห์ 5%
3 2,3,4,5 การทำงานกลุ่มและรายงานผลงานกลุ่ม 4,12 5%
4 1,2,3,4,5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย ความกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
นิตยา โหราเรือง การบัญชีการเงิน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ. การบัญชีการเงิน= Financial Accounting กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ท้อป, 2559.
มนัสชัย กีรติผจญ การบัญชีเบื้องต้น 1 : บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, 2545.
เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ หลักการบัญชี 1 กรุงเทพฯ
รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และอ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร การบัญชีขั้นต้น กรุงเทพ สำนักพิมพ์แมค กรอ-ฮิล, 2552.
ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง การบัญชีขั้นต้น กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2553.
เวปไซด์ สภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ www.fap.or.th
เวปไซด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th
ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ
พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้
พิจารณาจากพฤติกรรมและการมส่วนร่วมในชั้นเรียน
นำผลการประเมินประสิทธิผลการสอนรายวิชาโดยนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการสอน
การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
นำเอาผลการประเมินข้อ 1 และข้อ 2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้